Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Przetarg nieograniczony - Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych w roku 2007

Gniezno, dnia 27.11.2006r.
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym


Powiatowy Zarząd Dróg posiadający siedzibę
przy ulicy Reymonta 32 w Gnieźnie tel. 061 428-19-20

ogłasza

przetarg nieograniczony na:

USŁUGI TRANSPORTOWE PRZY BIEŻĄCYM UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2007
CPV: 60129100-9, 2937000-3, 34223300-9

Termin realizacji zadania ustala się od 02.01.2007 do 31.12.2007r.

Wartość wykonywanych usług nie przekracza 60 000 EURO

W przetargu mogą wziąć udział oferenci, których oferty zostały przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Oferty należy składać w zalakowanych kopertach w S E K R E T A R I A C I E /pok. nr 1/ Powiatowego Zarządu Dróg w terminie do 08.12.2006r. do godz. 9.45

Warunki przetargu zostały podane w dokumentach przetargowych, które można odbierać w tut. Powiatowym Zarządzie Dróg w Gnieźnie pokój nr 7 od dnia 27.11.2006r.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej : www.powiat-gniezno.pl

Przetarg odbędzie się dnia 08.12.2006r. o godz. 10.15
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Gnieźnie Al. Reymonta 32 pokój Nr 4.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają warunki określone w art. 22.1 oraz nie są wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres nie dłuższy niż 30 dni.
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza przeprowadzić aukcji elektronicznej.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20750839

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno