Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty Konkurs Ofert - "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"


OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego
ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.B.1
pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXI/166/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej".

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i powierzenie organizacji pozarządowej realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 ust. d Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXI/166/2004).

II. Rodzaj zadania
Realizacja zadania polega na obsłudze turystów odwiedzających Powiat Gnieźnieński, a także na promocji turystycznej regionu. Zadanie będzie realizowane na bazie dotychczasowego zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Tumskiej 12 w Gnieźnie, z jednoczesnym uwzględnieniem zapisów pkt. V.1 niniejszego ogłoszenia. Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego - turystów indywidualnych i zbiorowych z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie będzie realizowane poprzez:

 • obsługę zainteresowanych osób z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego
 • udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej i ogólnopolskiej
 • redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wydziału Promocji i Rozwoju
 • zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie statystyki dt. obsługi ruchu turystycznego w Powiecie Gnieźnieńskim
 • sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno-turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, przewodniki itp.
 • obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński
 • promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych i regionalnych

Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania. Podmiot, któremu zostanie zlecone zadanie może prowadzić zarobkową sprzedaż materiałów informacyjno-turystycznych, o ile statut organizacji przewiduje taka możliwość.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2005 przeznaczy kwotę 60.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy: ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie turystyki organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania określa się od dnia 15 kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. Warunki realizacji zadania:

 1. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (PCIT) jest zlokalizowane przy ulicy Tumskiej 12 w Gnieźnie. Siedziba PCIT może zostać zmieniona na inny lokal zlokalizowany w centrum miasta, w granicach od ulicy Tumskiej, Rynek, do ulicy Chrobrego (skrzyżowanie z ulicą Mieszka I) po uprzedniej zgodzie Zarządu Powiatu otrzymanej na piśmie.
 2. IT jest czynna w sezonie tj. od początku kwietnia do końca września codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi, szczególnie z tzw. długimi weekendami
 3. Poza sezonem PCIT jest czynny od poniedziałku do piątku
 4. Siedziba PCIT musi być odpowiednio oznaczona, tak aby turyści i osoby odwiedzające Powiat Gnieźnieński miały możliwość skutecznej identyfikacji lokalizacyjnej IT.
 5. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz cechy wymagane w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych. Ponadto, osoby te muszą wykazać się znajomością języków obcych, min. angielskiego i niemieckiego.

VI. Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 28 lutego 2005 roku, do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Koncepcja funkcjonowania Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej
 3. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość obsłużonych turystów w odniesieniu do lat poprzednich, gdy zadanie było realizowane przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
 4. Rzetelny budżet

Preferowane będą oferty, które zakładają ciągłość realizacji zadania w latach następnych. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

IX. Charakterystyka zadania realizowanego dotychczas przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach (2002 r., 2003r., 2004 r.) z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 22

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21421730

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno