Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty Konkurs Ofert w dziedzinie kultury fizycznej i sportu...

Ogłoszenie
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Gnieźnieńskiego
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki
oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w roku 2005

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXI/166/2004 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2005 roku.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych:

 • w zakresie sportu i kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego,
 • w zakresie turystyki podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji turystycznej i krajoznawczej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego,
 • w zakresie kultury podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.
I. Rodzaje zadań
 1. w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2005 roku zadania, na które zostaną zawarte umowy całoroczne:
  Lp. Nazwa zadania termin realizacji dotacja zrealizowana w roku 2004 kwota planowanej dotacji na rok 2005
  1 Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego cały rok 23 000,00 19 000,00
  2 Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego cały rok 19 000,00 19 000,00
  3 Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży cały rok 28 000,00 31 500,00
  4 Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym cały rok 29 000,00 30 000,00
  5 Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja imprez rekreacyjnych, w tym imprez dla niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie powiatu cały rok 24 000,00 5 000,00
  6 Dofinansowanie zakupu torów dla organizacji zawodów pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych wg regulaminu CTiF cały rok 0,00 5 000,00
  7 Szkolenie i doszkalanie sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej cały rok 0,00 3 400,00
  8 Organizacja imprez sportowych w ramach wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną o zasięgu powiatowym (minimum w sześciu gminach) cały rok 7 000,00 5 000,00
  Razem: 137 900,00
 2. w sferze turystyki w powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2005 roku zadania, na które zostaną zawarte umowy całoroczne:
  Lp Nazwa zadania termin realizacji dotacja zrealizowana w roku 2004 kwota planowanej dotacji na rok 2005
  1 Organizacja rajdów turystycznych (pieszych, rowerowych, samochodowych i innych) o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. cały rok 12 000,00 15 000,00
  2 Krzewienie wiedzy turystycznej cały rok 3 000,00 3 000,00
  3 Organizacja imprez turystycznych w ramach wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną o zasięgu powiatowym (minimum w sześciu gminach) lipiec - sierpień 5 000,00 4 000,00
  4 Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, w szczególności instruktorów turystyki i przewodników. cały rok 0,00 2 000,00
  5 Wyznaczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych oraz opacowanie dokumentacji w tym zakresie na terenie powiatu gnieźnieńskiego, cały rok 0,00 5 000,00
  Razem:29 000,00
 3. W sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierane będą w 2005 roku zadania:
  L.p. Nazwa zadania Termin wykonania Dotacja zrealizowana w roku 2004 Kwota planowanej dotacji na rok 2005
  1. Wspieranie imprez o charakterze edukacyjnym i artystycznym osadzonych w tradycji regionalnej. cały rok 7 000 10 000
  2. Imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych cały rok 12 800 10 800
  3. Redakcja wydawnictwa "Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej" cały rok 20 000 18 000
  4. Organizacja imprez kulturalnych w ramach wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną o zasięgu powiatowym (minimum w sześciu gminach) lipiec - sierpień 2 000 5 000
  Razem41 80043 800
II. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami.).

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu organizacje pozarządowe, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego.
 6. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.
 7. Wysokość części dotacji jaka będzie mogła być przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi realizowanego zadania, ustalona zostanie przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w uchwale w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji, indywidualnie dla każdego zadania.
III. Termin i warunki realizacji zadania

Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

IV. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 04 marca 2005 roku, do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
V. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od terminu składania ofert w formie Uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
 3. Przewidywane efekty.
 4. Charakter i zasięg oddziaływania.
 5. Stopień wiarygodności przedstawionego preliminarza zadania.
 6. Możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania
 7. Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych, w tym stosunek wnioskowanej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego do całości kosztów przedsięwzięcia
 8. Wysokość środków przeznaczonych przez Powiat Gnieźnieński w budżecie 2005 roku na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, turystyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
 1. systemowych
 2. z tradycjami
 3. mające duże znaczenie promocyjne
 4. których uczestnikami będą dzieci i młodzież.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20. pok. 211, tel. 061/424-07-47

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 18-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21064382

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno