Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty Konkurs Ofert - "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego"

OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.10
pn. "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego"

Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 87 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 116, poz. 1203 ) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXI/166/2004 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego pn. "Wsparcie i promocja Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej jako atrakcji turystycznej Powiatu Gnieźnieńskiego".

I. Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie w/w zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 ust. d Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXI/166/2004).

II. Rodzaj zadania

Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu zestawu akcji promocyjnych wokół Gnieźnieńskiej Kolejki Wąskotorowej. Kolejka to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych powiatu gnieźnieńskiego. Jest unikatowym zabytkiem w skali kraju i Europy. Znajduje się ona na czołowym miejscu w zakresie promocji powiatu na wszelkich imprezach targowych o charakterze turystycznym oraz w publikacjach promocyjnych.
Kolejka kursuje z Gniezna do Anastazewa, nad Jezioro Powidzkie. Powstała w 1896 roku, na bazie kolei cukrowni w Gnieźnie. Jest jedną z ostatnich kolei w Europie, która prowadzi ruch pociągów trakcją parową.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2005 przeznacza kwotę 15.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania

Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 lipca 2005 r. do 16 października 2005 r.
Warunki realizacji zadania - rodzaj dopuszczalnych działań promujących Gnieźnieńską Kolejkę Wąskotorową:
 • Imprezy plenerowe adresowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego organizowane na trasie przejazdu kolejki i w miejscowościach położonych w jej obrębie
 • Organizacja przejazdów kolejką z uwzględnieniem cen promocyjnych dla grup zorganizowanych - szczególnie szkolnych i kolonijnych
 • Stworzenie atrakcji turystycznych wzdłuż kolejki - poprawa infrastruktury, oznakowania, stworzenie sztucznych atrakcji itp.
 • Organizacja zawodów sportowo-rekreacyjnych oraz potyczek rodzinnych zachęcających do udziału jak największej liczby osób włącznie z odpowiednim rozpropagowaniem i promocją podejmowanych działań
 • Organizacja "pikników historycznych" - możliwość podziwiania piękna przyrody powiatu gnieźnieńskiego wraz z "lekcją" historii na temat kolejki i Ziemi Gnieźnieńskiej
Szczególnie premiowane będą działania podejmowane w miesiącach wakacyjnych, adresowane do turystów i osób spoza powiatu oraz mające na celu stworzenie cyklu imprez weekendowych adresowanych do mieszkańców powiatu.

VI. Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 14 czerwca 2005 roku, do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych, w tym przy organizacji imprez plenerowych
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników
 5. Rzetelny budżet
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003 r. Nr 193, poz. 1891).

IX. Charakterystyka zadania realizowanego dotychczas przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego

Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach (2002 r., 2003r., 2004 r.) z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:

Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie,
tel. /061/ 424 07 22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 23-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20746684

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno