Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem wykorzystującym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Głównym celem WRPO, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, jest wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia. Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na rzecz wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla poprawy jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujących wzrostem poziomu życia mieszkańców.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 zawiera następujące priorytety i działania:

Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
1.2 Wsparcie rozwoju MSP
1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
1.5 Promocja regionalnej gospodarki
1.6 Rozwój sieci i kooperacji
1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych (wdrażane przez DWP)

Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna
2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)
2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)
2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze
3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa
3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych
4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe
6.1 Infrastruktura na terenach turystycznych
6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Priorytet VII. Pomoc techniczna
7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
7.2 Informacja i promocja WRPO

Strona główna:
www.wrpo.wielkopolskie.pl


  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414241

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno