Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Pierwsze konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

25 lutego br. rozpoczynają się pierwsze konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zarząd Województwa postanowił zacząć od inwestycji drogowych, tj. Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie) oraz Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne). Do rozdysponowania jest odpowiednio: 182 000 000 zł i 240 000 000 zł. W zależności od konkursu, beneficjenci mają minimum 30 dni na złożenie wniosku.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i wicemarszałek województwa Leszek Wojtasiak poinformowali o tym podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę 20 lutego w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Marszałkowie ujawnili dziennikarzom także szczegóły dotyczące obszarów konkursów, kwot do wykorzystania oraz terminy ogłoszenia konkursów. Zakłada się, że w 2008r. uruchomionych zostanie łącznie 27 konkursów w ramach WRPO. Na poszczególne konkursy Zarząd Województwa przeznaczy łącznie kwotę ponad 1 628 mln zł.

Informacja o konkursach ogłaszanych w pierwszym kwartale 2008 roku:

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)

Termin ogłoszenia konkursu: 25 luty - kwota na konkurs: 182 000 000 zł termin składania wniosku: do 26 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Realizacja działania ma służyć poprawie jakości dróg wojewódzkich w Wielkopolsce oraz poprawić stan połączeń między głównymi ośrodkami regionu. W ramach działania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich (z wyjątkiem odcinków tych dróg w miastach na prawach powiatu), obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz obiektów inżynierskich. Wspierane będą także projekty mające na celu odciążenie układów komunikacyjnych miast poprzez budowę obwodnic i obejść.

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)

Termin ogłoszenia konkursu: 25 luty - kwota na konkurs: 240 000 000 zł termin składania wniosku: do 26 marca br. Obowiązuje procedura naboru z preselekcją

Realizacja działania przyczyni się do poprawy dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Zwiększy się również atrakcyjność ośrodków miejskich (ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków subregionalnych i miast o charakterze powiatowym) jako miejsc rozwoju działalności gospodarczej, a także zostaną stworzone szanse do zwiększenia mobilności mieszkańców Wielkopolski. W ramach działania przewiduje się wsparcie dla projektów z zakresu budowy, przebudowy oraz remontu dróg powiatowych i gminnych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, obiektów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego, ruchu pieszych oraz obiektów inżynierskich.

Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

Termin ogłoszenia konkursu: 27 luty - kwota na konkurs: 4 800 000 zł termin składania wniosku: do 31 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Celem Działania jest odbudowa i utrzymanie stanu przyrody oraz jej czynna ochrona. Realizowane projekty będą dotyczyć między innymi odbudowy zdegradowanych siedlisk naturalnych, promocji obszarów chronionych, w szczególności obszarów Natura 2000, znoszenia barier migracji zwierząt oraz ochrony gatunków fauny i flory o zagrożonej puli genowej.

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Termin ogłoszenia konkursu: 29 luty - kwota na konkurs: 8 000 000 zł termin składania wniosku: do 31 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Celem działania jest rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie wsparcie mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności), polegające na zwiększeniu ich zdolności inwestycyjnej oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Mając na uwadze liczbę mikroprzedsiębiorstw oraz ich wpływ na gospodarkę, z punktu widzenia rozwoju województwa pożądane jest wsparcie mikroprzedsiębiorstw w okresie inkubacji celem wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Spowoduje to poprawę ich oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie ich działalności do wymogów Wspólnego Rynku UE.

Działanie 3.4 Gospodarka wodno- ściekowa

Termin ogłoszenia konkursu: 17 marca - kwota na konkurs: 151 000 000 zł termin składania wniosku: do 30 maja br. Obowiązuje procedura naboru z preselekcją

Na obszarze województwa realizowane są zadania dotyczące rozwiązania problemów w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych zmierzające do realizacji zapisów wynikających ze zobowiązań Traktatu Akcesyjnego, a także w zakresie zaopatrzenia i poprawy jakości wody jako działania uzupełniające. Podejmowane działania w obszarze gospodarki ściekowej skupiać się będą przede wszystkim na poprawie stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymaniu degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieczyszczonych ścieków.

Informacje dodatkowe:
Wnioski, biznesplany, instrukcje wypełniania wniosku oraz wytyczne
ukażą się w najbliższych dniach i będą możliwe do pobrania ze strony: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl

Źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 24-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21138316

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno