Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowegoOTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na dofinansowanie rozwoju sportu
kwalifikowanego w 2008 roku

Działając na podstawie Uchwały Nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 154 poz. 2694) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 roku

Wysokość środków na zadanie w zakresie: wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 roku wynosi 21.000,00 zł

Celem zadania objętego konkursem jest rozwój sportu na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, dzięki czemu zwiększa się możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby gnieźnieńskie, co w dłuższym okresie ma spowodować upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania:

Organizacja i prowadzenie szkolenia sportowego oraz przygotowanie do udziału w zawodach sportowym w ramach rozgrywek ligowych.

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert:

Wsparcie może być udzielane klubom sportowym z siedzibą na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, które spełniają warunki sportu kwalifikowanego , a ponadto:

 1. uczestniczą w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi albo o zasięgu wojewódzkim,
 2. przygotowują zawodników w sportach indywidualnych do najwyższych rangą imprez: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski,

Kluby ubiegające się o wsparcie nie mogą posiadać zaległości z tytułu zobowiązań cywilno – prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno – prawnym.

Warunki i termin realizacji zadania:

 1. Oferent otrzymujący wsparcie finansowe na realizację określonego zadania zobowiązuje się do jej wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
 2. Realizacja zadania, na które klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Od klubu wymaga się po zakończeniu zadania, złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o której mowa w punkcie 1.
 4. Zadanie winno być realizowane w 2008 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w umowie.
Termin i sposób składania ofert:
 1. Kompletne oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 listopada 2008 roku do godziny 15.00
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (biuro podawcze). Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedni wniosek oferty do pobrania ze strony internetowej: www.powiat-gniezno.pl
Termin , kryteria i tryb wyboru oferty:

Rozpatrzenie oferty nastąpi w terminie 7 dni od daty otwarcia oferty. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz stronie internetowej. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Ocenie podlegają następujące kryteria:

 1. merytoryczna ocena projektu i jego zgodności z celami zadania,
 2. zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
 3. wysokość środków własnych przeznaczonych za realizację oferty oraz poziom finansowania go z innych źródeł
 4. osiągnięcia i doświadczenia w realizacji podobnych projektów
 5. kwalifikacje kadry

Szczegółowe zasady dotyczące otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego określa uchwała nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. ((Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 154 poz. 2694)

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela:
Tomasz Pokładecki – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20, pok. 211
tel. 061 424-07-47, e-mail: tomek@powiat-gniezno.pl  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21390916

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno