Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Regulamin Konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”Regulamin Konkursu
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”


 1. Celem konkursu jest promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców, budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki.
 2. Organizatorami konkursu są Starostwo Powiatowe Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.
 3. Ustala się sekretariat konkursu pod adresem: Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno, tel. /061/ 426 17 68; e-mail: gospodarka@powiat-gniezno.pl".
 4. Konkurs jest przeprowadzany na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Patronat nad konkursem piastują Starosta Gnieźnieński oraz Starszy Cechu.
 6. Konkurs jest adresowany do mikro, małych i średnich firm z terenu powiatu.
 7. Konkurs ,,Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” zostanie przeprowadzony w kategoriach: (1) debiut gospodarczy; (2) lider ekologii; (3) mikro-przedsiębiorstwo; (4) małe przedsiębiorstwo; (5) średnie przedsiębiorstwo; (6) eksporter; (7) inwestor.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania ,,Orła Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009” jako nagrody specjalnej.
 9. Podmioty do konkursu zgłaszają:
  • organizatorzy i członkowie kapituły,
  • wójtowie i burmistrzowie gmin Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Prezydent Miasta Gniezno,
  • przedsiębiorstwa sektora MSP mające swoją siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Oceny zgłoszonych kandydatów do konkursu dokona kapituła w składzie:
  • przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Gnieźnie (przewodniczący kapituły)
  • przedstawiciel Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie
  • przedstawiciel Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.
  • przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie
  • przedstawiciel Federacji Konsumentów w Gnieźnie
  • przedstawiciel Gnieźnieńskiej Izby Gospodarczej
  • przedstawiciel inspektoratu ZUS w Gnieźnie
  • przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku Gospodarki Żywnościowej – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku BPH – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku PKO BP – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciel Banku Zachodniego WBK – oddział w Gnieźnie
  • przedstawiciela laureatów konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2005-2007”
 11. Kapituła może przyznać w każdej z kategorii następujące nagrody regulaminowe: certyfikaty jakości, nominacje do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007-2009”, tytuły „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla przedsiębiorczości 2007-2009”.
 12. Kryteria uczestnictwa i oceny dla poszczególnych kategorii konkursowych stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 13. Kapituła może: zasięgać opinii ekspertów w poszczególnych kategoriach regulaminowych, przenieść zgłoszenie do innej kategorii regulaminowej, odebrać przyznany tytuł po stwierdzeniu obniżenia jakości nagrodzonego zgłoszenia i poinformować o tym za pośrednictwem prasy.
 14. Nominacje i tytuły przyznane przez kapitułę upoważniają do umieszczenia na wyróżnionych wyrobach logo i nazwy „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009".
 15. Sposób używania logo „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” precyzuje osobny regulamin.
 16. Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla podmiotu, który wyróżni się na rzecz przedsiębiorczości lokalnej i rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.
 17. Procedurę sposobu pracy i terminów wyłaniania laureatów określi sobie Kapituła we własnym zakresie.
 18. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do biura konkursu wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez uczestnika konkursu, a w przypadku podmiotów zgłoszonych przez inne przedsiębiorstwo również rekomendacji uzyskanych od co najmniej dwóch innych firm z terenu powiatu z podpisem osoby/osób uprawnionych do reprezentacji.
 19. Ostateczny wybór zostanie poprzedzony wizytacją wybranych firm.
 20. Wyróżnione firmy nagrodami regulaminowymi zobowiązują się do zapłaty 700 zł netto na poczet gali finałowej, o miejscu i terminie której organizatorzy poinformują poprzez dostępne środki masowego przekazu.
 21. Opłatę, o której mowa w pkt 20 należy wpłacić na konto bankowe nr 70 90 65 0006 0000 0000 0374 0010.
 22. Ostateczne wyniki konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009" zostaną przedstawione na gali finałowej.
 23. Ostateczny werdykt Kapituły jest niepodważalny i nie podlega zaskarżeniu.
 24. Wyłączne prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu mają organizatorzy.


Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”

Kryteria uczestnictwa firmy w konkursie:


I. Kryteria wspólne dla wszystkich kategorii konkursowych:

Firma:
 • musi posiadać siedzibę na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • posiada dobrą sytuację finansową, osiąga wysoki poziom wskaźnika rentowności, sumiennie reguluje należności w stosunku do partnerów gospodarczych
 • terminowo reguluje należności o charakterze podatkowym
 • inwestuje w rozwój firmy
 • tworzy nowe miejsca pracy
 • nie narusza norm i przepisów Kodeksu Pracy
 • stosuje zasady etyki i uczciwej konkurencji

II. Kryteria szczegółowe dla poszczególnych kategorii konkursowych:

 1. debiut gospodarczy:
  • działalność gospodarcza została rozpoczęta w okresie ostatnich dwóch lat (od zakończenia IV edycji konkursu w roku 2007).
  • właściciel uruchomił działalność gospodarczą po raz pierwszy.
 2. lider ekologii:
  • spełniać normy ochrony środowiska przewidziane dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
  • W nowatorski sposób rozwiązywać problemy związane z recyklingiem odpadów
  • Systematycznie zmniejszać szkodliwe oddziaływanie na środowisko
  • Wdrażać czyste technologie
  • Redukować odpady
  • Monitorować środowisko naturalne
 3. mikro-przedsiębiorstwo:
  • Zatrudniać od 1-9 pracowników
  • obrót roczny w firmie nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro
 4. małe przedsiębiorstwo:
  • Zatrudniać od 10 – 49 pracowników
  • obrót roczny w firmie nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro
 5. średnie przedsiębiorstwo:
  • Zatrudniać od 50 – 249 pracowników
  • obrót roczny w firmie nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro
 6. eksporter:
  • Co najmniej 50% produkowanych przez siebie produktów lub usług winno być eksportowanych
  • Firma powinna tworzyć pozytywny wizerunek polskiej gospodarki za granicą kraju
  • Eksportować towary o wysokim stopniu przetworzenia
 7. inwestor:
  • Spełniać znaczącą rolę w rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego
  • Dokonać w okresie ostatnich dwóch lat (od zakończenia IV edycji konkursu w roku 2007) inwestycji kapitałowej lub produkcyjnej (tj. dokonać zakupu całości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa), dokonać zakupu pakietu kontrolnego udziałów lub akcji lub dokonać innego przedsięwzięcia inwestycyjnego o charakterze infrastrukturalnym mającego na celu rozwój dotychczas funkcjonującej firmy
  • Zwiększyć zakres świadczonych usług lub produkowanych przez siebie wyrobów lub/i zwiększyć poziom zatrudnienia w firmie w związku z dokonaną inwestycją


Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu
„Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2007-2009”

Kryteria oceny wspólne dla wszystkich kategorii konkursowych:
 • wzrost sprzedaży
 • wzrost zatrudnienia
 • terminowość regulowania zobowiązań wobec skarbu państwa (ZUS, Urząd Skarbowy)
 • terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów
 • postrzeganie produktu (produktów), usług w regionie
 • warunki pracy (bezpieczeństwo, możliwość podnoszenia przez pracowników kwalifikacji, spory sądowe z pracownikami, warunki socjalne)
 • średnie wynagrodzenie w firmie liczone w stosunku do średniego wynagrodzenia w województwie
 • nakłady inwestycyjne liczone w stosunku do obrotów w ciągu dwóch ostatnich lat -
 • certyfikaty jakości, nagrody, wyróżnienia
 • firma a społeczność lokalna (działania na rzecz społeczności lokalnej, działalność charytatywna)
 • etyka działalności firmy
 • wygląd zewnętrzny i estetyka obiektów przedsiębiorstwa


  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21351160

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno