Strona główna Mapa serwisu Kontakt
    Ostrzeżenie - przymrozki 21.04.2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

I OTWARTY KONKURS ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego p.n. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”


I OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
na wsparcie realizacji w 2010 roku zadania publicznego
p.n. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”


Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010 oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uchwały Nr XLVII/373/ /2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. „Organizacja i propagowanie honorowego krwiodawstwa”.


I. Cel konkursu.

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 2 ppkt c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II3Bh/111.


II. Rodzaj zadania.

Realizacja zadania polega na zorganizowaniu akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi w Witkowie, Mieleszynie, Skorzęcinie, Niechanowie, Gnieźnie i Trzemesznie.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • zorganizowanie obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa”, „Światowego Dnia Krwiodawcy”,
 • zorganizowanie turnieju „Młoda krew ratuje życie”,
 • zainicjowanie audycji radiowej na temat honorowego krwiodawstwa.
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010 przeznaczyła w 2010 roku kwotę 6 000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( t.j. Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.


V. Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania określa się od dnia 17 maja 2010 r. do 30 listopada 2010r.
Warunki realizacji:
 1. Zorganizowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi, obejmującą jak największą populację mieszkańców w Witkowie, Mieleszynie, Skorzęcinie, Niechanowie, Gnieźnie i Trzemesznie.
 2. Zorganizowanie obchodów „Dni Honorowego Krwiodawstwa” – miesiąc listopad, „Światowego Dnia Krwiodawcy” – miesiąc maj.
 3. Zorganizowanie dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych i studentów turnieju „Młoda krew ratuje życie”, przeprowadzenie pogadanek w szkołach i na uczelniach w celu zachęcenia do udziału w turnieju.
 4. Zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 5. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących.


VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 9 kwietnia 2010 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.


VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadania własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Małgorzata Cichomska - dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Magdalena Meller - Wydział Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 24-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18493248

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno