Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy (zadanie obligatoryjne)

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego
oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013

Strategia rozwoju to scenariusz przyszłości, do którego zamierzają podążać władze samorządowe, określając sposoby działania, dzięki którym powinna dokonać się transformacja sytuacji wyjściowej na projektowaną.

Istota strategii polega na wyborze sposobów realizacji celu nadrzędnego w określonych warunkach przy istniejących ograniczeniach w ramach przyjętego horyzontu czasowego.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zawsze przykładał dużą wagę do realizacji strategii na odpowiednim poziomie (poprzez systematyczne jej monitorowanie – szczegóły na www.powiat-gniezno.pl ) wyróżniając się tym samym na tle innych samorządów w regionie. Rok 2005 był ostatnim rokiem realizacji strategii przyjętej na okres 5 lat.

Z uwagi na zmieniającą się sytuację na zewnątrz w roku 2005 Rada Powiatu Gnieźnieńskiego na wniosek Zarządu przyjęła kolejną Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na okres 2006 – 2013. Rozwinięciem tego dokumentu jest Plan Rozwoju Lokalnego przyjęty w analogicznym okresie czasu. Oba dokumenty wyznaczają kierunek działania władz powiatu na następne 8 lat, ustalają priorytety działania oraz problemy do rozwiązania.

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego obejmuje wszystkie obszary działania samorządu powiatowego w trakcie najbliższych 8 lat od roku 2006 włącznie. Została ona przyjęta w dniu 30 czerwca 2005 r. uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego (nr XXVII/220/2005). Przy jej opracowaniu aktywnie pracowali przedstawiciele urzędu starostwa, jednostek podległych, przedstawiciele gmin z powiatu, organizacji pozarządowych, społecznicy i osoby zainteresowane. Mieszkańcy powiatu otrzymali od Starosty Gnieźnieńskiego zaproszenie do współpracy przy opracowywaniu strategicznego dokumentu za pośrednictwem strony internetowej powiatu, jak i za pośrednictwem lokalnej prasy. Opracowanie strategii zostało poprzedzone wnikliwą diagnozą – w wyniku analizy SWOT powstał Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały przyjęte: wizja, misja oraz 4 podstawowe cele strategiczne:

Wizja przyszłego Powiatu
Powiat Gnieźnieński wykorzystuje swoje położenie oraz walory gospodarcze, kulturowe, historyczne i turystyczne, a także potencjał edukacyjny stanowi miejsce intensywnego rozwoju gospodarczego i społecznego, w którym chętnie osiedlają się mieszkańcy i rozwijają swoje firmy przedsiębiorcy. To miejsce, w którym jakość życia mieszkańców jest porównywalna do średnich standardów panujących w Wielkopolsce, w Kraju i Unii Europejskiej.

Misja Powiatu
Powiat Gnieźnieński wykorzystując wszelkie narzędzia służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu dąży do poprawy jakości standardów życia swoich mieszkańców poprzez prowadzenie działań intensyfikujących rozwój małych i średnich firm, turystyki, edukacji, komunikacji, kultury fizycznej i sportu.

Cele strategiczne

 • Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego (działania w zakresie poprawy infrastruktury, wzrostu zatrudnienia, polepszenia oferty edukacyjnej powiatu, zaspokojenia oczekiwań kulturalnych oraz działania w zakresie ochrony środowiska)

 • Poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast (działania w zakresie poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, poprawy bezpieczeństwa, zdrowia mieszkańców, poprawy standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, rozwój sportu oraz realizacja działań z zakresu pomocy społecznej)

 • Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki (działania w zakresie promocji przedsiębiorczości, wsparcia rolnictwa oraz rozwoju turystyki)

 • Wykorzystanie walorów gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego (działania w zakresie promocji istniejących atrakcji turystycznych, tworzenia nowych atrakcji turystycznych oraz promocji inwestycyjnej powiatu)

Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego przewiduje realizację 91 zadań w okresie 2006-2013. Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany jako narzędzie służące do realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego. Dokument ten, podobnie jak strategia, został przyjęty uchwałą przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 30 listopada 2005 roku (nr XXXI/258/2005).

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem w swoich założeniach niezwykle prorozwojowym. Obejmuje swoim zakresem ok.10% budżetu powiatu rocznie w okresie od 2006 - 2013, z czego zdecydowana większość wydatków ma być przeznaczona na inwestycje oraz różnego typu prace remontowe.

Wartość realizowanych działań w okresie 2006-2013 to ponad 45 mln PLN, co powinno przełożyć się na inwestycje o wartości blisko 100 mln PLN, przy założeniu, że zostaną pozyskane środki z zewnątrz na realizację poszczególnych projektów.

Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013 przygotowała Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o., która wygrała przetarg na realizację niniejszego zadania. W pracach nad przygotowaniem obu dokumentów aktywnie uczestniczył Zespół ds. Przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Gnieźnieńskiego powołany przez Starostę Gnieźnieńskiego zarządzeniem nr 30/2004. W ramach prac mających na celu przygotowanie obu dokumentów odbyła się seria spotkań – warsztatów strategicznych, podczas których były prezentowane i dyskutowane główne wnioski z opracowanej analizy SWOT, a w dalszej konsekwencji proponowane działania do zrealizowania.

Zarówno podczas prac przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013, jak i już po przyjęciu obu tych dokumentów przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego mieszkańcy powiatu byli i są systematycznie informowani o postępie prac i przyjętych propozycjach do realizacji. Oprócz strony internetowej wiele razy pojawiały się informacje na powyższy temat za pośrednictwem lokalnej prasy. Ponadto informacja była rozpowszechniana w tym zakresie poprzez wszystkie gminy powiatu – spotkania odbywały się w urzędach gmin. Informacja dt. obu strategicznych dokumentów jest ponadto dostępna w siedzibie Starostwa Powiatowego – w Wydziale Promocji i Rozwoju i na tablicy ogłoszeń, a także w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. (zlokalizowanej w samych centrum Gniezna). O terminach sesji, na których są omawiane sprawy związane ze zmianą Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Planu Rozwoju Lokalnego mieszkańcy są informowani za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013 będą przez cały okres realizacji monitorowane. Po zakończeniu danego roku budżetowego, nie później jednak niż do końca kwietnia roku następnego, Radzie Powiatu będzie przedstawiany roczny raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego. Ponadto istnieje możliwość aktualizacji dokumentów w sytuacji zmiany warunków otoczenia i realiów, w jakich strategia i Plan Rozwoju Lokalnego będą realizowane. Mieszkańcy powiatu mogą swoje sugestie zgłaszać do Wydziału Promocji i Rozwoju starostwa oraz poprzez członków Rady Powiatu. Uwagi można również składać drogę e-meilową na adres: promocja@powiat-gniezno.pl . Każda zmiana dokumentów będzie dokonywana w drodze uchwały.

 • Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006 - 2013

 • Plan Rozwoju Lokalnego 2006 - 2013

 •   Drukuj
    Polecamy
    Rezerwacja
  Wydział Komunikacji
  i Transportu
  Rezerwacja rejestracji pojazdów
      UNIA EUROPEJSKA
  więcej...
      Patronat i Logo
  Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
  więcej...
      Punkt Wspierania Biznesu
  Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
  więcej...
      Informator medyczny i wykaz aptek
  Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
  więcej...
      Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
  Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
  więcej...
      Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
  Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
  więcej...
      Nieodpłatna Pomoc Prawna
  Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
  więcej...
      Sportowy Powiat
  Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
  więcej...
      Rozwój lokalny
  Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
  więcej...
      Partnerzy zagraniczni
  Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
  więcej...
      Organizacje pozarządowe
  Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
  więcej...
      Biuro Rzeczy Znalezionych
  Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
  więcej...
      Punkt paszportowy
  W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
  więcej...
  Multimedia
   
     Członkostwo powiatu
  Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21399641

  www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno