Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgłaszanie kandydatur do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbywa się poprzez wypisanie Karty Zgłoszenia Kandydata (załącznik) oraz wskazanie tematyki działalności według wskazanego poniżej katalogu sfery zadań publicznych:
  • Pomoc społeczna w tym wyrównywanie szans, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, w tym rodzicielstwa zastępczego, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
  • Porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  • Ochrona i promocja zdrowia,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa,
  • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata, wychowanie,
  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Kandydatem może zostać osoba, która jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, jest osobą pełnoletnią, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz wykorzystanie danych osobowych na potrzeby procedury wyłonienia kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, korzysta w pełni praw publicznych i nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata (pobierz) proszę dostarczyć do 22 lutego 2013r. do Wydziału Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398535

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno