Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KT - 04 – Wydawanie uprawnień instruktorom nauki jazdy


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KT – O4
WYDANIE UPRAWNIEŃ
INSTRUKTOROM NAUKI JAZDY
WERSJA NR: 04

Data zatwierdzenia:
20.11.2015r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie uprawnień instruktorom nauki jazdy

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200,parter, pok nr 0.12
Telefon (061) 424 – 07 – 08 fax (061) 424 – 07 – 00
e-mail: prawo.jazdy@powiat-Gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Gadziński Tomasz (Inspektor)

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  • Dokument potwierdzający co najmniej średnie wykształcenie
  • orzeczenie lekarskie,
  • orzeczenie psychologiczne
  • kserokopia prawa jazdy – oryginał do wglądu
  • wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem,
  • zaświadczenie o niekaralności
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla instruktorów
  • pozytywny wynik egzaminu uzyskany przed komisją powołaną przez Wojewodę
  • opłata zgodna z pkt 5
 3. dowód osobisty do wglądu
5. OPŁATY
Opłata za wydanie legitymacji instruktora – 50,00 zł
Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
83 1020 4115 0000 9802 0004 0287

Oryginał potwierdzenia wpłaty należy dostarczyć do pokoju nr 0.12

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja.
Okres od złożenia wniosku do wydania legitymacji nie powinien być dłuższy niż 2 dni.
Legitymację wydaje się wnioskodawcy, za pokwitowaniem.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

8. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U.2015 poz.155 z późn. zm.)
9. DODATKOWE INFORMACJE
Instruktorem może zostać osoba, która:
 • posiada prawo jazdy:
   kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  1. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  2. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3–letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;
 • posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 • ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po uży-ciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
Odwołanie można złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

Opłatę można wnieść:
 1. gotówką w kasie Starostwa
 2. karta płatnicza w WKiT (stanowisko Prawo Jazdy)
 3. przelewem na w/w konto bankowe


10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21373406

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno