Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

KD - 54 – Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI KD – 54
Udzielenie zezwolenia
na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego rzeczy lub osób
WERSJA NR: 01

Data zatwierdzenia:
25.03.2014r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób
2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana Pawła II 9/10 Gniezno 62 – 200, parter, pok. nr 0.12
Telefon (061) 424 – 07 – 09 fax (061) 424 – 07 – 00
e-mail: transport@powiat-gniezno.pl, ariel.ozieblo@powiat-gniezno.pl

Godziny przyjęć klientów:
Pn. 7:30 – 17:00; Śr. 7:30 – 14:30; Wt. Czw. Pt. 7:30 – 15:00

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Ariel Oziębło (Koordynator ds. transportu)
Ewa Tomaszewska (Inspektor)
Anna Pajewska (Inspektor)

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób.
 2. Załączniki do wniosku:
  • Oświadczenie następujących osób lub informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa umyślne w dziedzinach określonych w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009:
   • Członek organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,
   • Prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,
   • Zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego przedsiębiorstwem w imieniu przedsiębiorcy.
  • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem wraz z kopią certyfikatu kompetencji zawodowych;
  • Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną;
  • Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym, lub oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi rzeczone warunki.
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, tj. posiadania sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego: sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej; na I pojazd 9 000 euro, II i kolejny 5 000 euro,
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
Do wszystkich kserokopii dokumentów należy przedstawić do wglądu ich oryginały.
Istnieje konieczność okazania dowodu osobistego osoby załatwiającej sprawę.

5. OPŁATY
 1. Za udzielenie zezwolenia – 1000 zł
 2. Za każdy zgłoszony we wniosku pojazd pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty za wydanie zezwolenia.
 3. Za każdy wypis z zezwolenia wydany do każdego zgłoszonego we wniosku pojazdu pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty za wydanie zezwolenia.
  Opłatę należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  83 1020 4115 0000 9802 0004 0287
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu (nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – 17 zł.

  Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
  18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja Starosty Gnieźnieńskiego – udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób oraz wydanie wypisu lub wypisów z zezwolenia, w ilości odpowiadającej liczbie zgłoszonych pojazdów samochodowych, bądź odmowa udzielenia zezwolenia.

Udzielenie lub odmowa udzielenia zezwolenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W należycie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu o kolejny miesiąc.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, parter – hol główny, w godzinach pracy Urzędu tj. 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno

8. PODSTAWA PRAWNA
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (L 300/51).
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. - (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2013r.,poz. 713).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.z 2013 r., poz. 916)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2012 poz. 1282)
9. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydawane jest na czas nieokreślony.
 2. W przypadku zmiany danych zawartych w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.
 3. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze kraju.
 4. Po uzyskaniu zezwolenia przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć wykaz pojazdów.

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Wniosek
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21423036

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno