Strona główna Mapa serwisu Kontakt
        Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje kandydatów na szkolenie w służbie przygotowawczej – korpus szeregowych (szkolenie odbywa się w terminie od 04/05 maja 2017r. do 31 sierpnia 2017r.     Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

AB - 01 Wydawanie pozwoleń na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI AB – 01
Wydawanie pozwoleń na budowę,
przebudowę, rozbudowę i nadbudowę
obiektów budowlanych oraz zmianę
sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części
WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
05.01.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektów budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych i ich części.

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
II piętro, pok. nr 2.22; 2.24; 2.25; 2.26
tel. 61 424 07 33; 61 424 07 51; 61 424 66 78; 61 424 07 61
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
godziny przyjęć klientów:
7:30 – 15.30

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Mieczysław Góralczyk
Danuta Perczyńska
Katarzyna Politowicz
Małgorzata Suli Aldona Sierszyńska

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wniosek (druk ściśle określony przepisami prawa) podpisany przez Inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa),
 3. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególny- mi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
 4. warunki zabudowy w formie decyzji bądź wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 5. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika),
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

5. OPŁATY
 • budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty skarbowej
 • inne budynki - wg przepisów ustawy - O opłacie skarbowej
Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 z dopiskiem opłata skarbowa za pozwolenie na budowę lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 8.30-15.00, wtorek - piątek w godz. 8.00-14.00)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzje wydawane są niezwłocznie w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 2 miesiące. Do w/w terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo przyczyn niezależnych od organu. W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku, w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W dalszej kolejności organ sprawdza załączoną dokumentację. W razie wystąpienia nieprawidłowości zobowiązuje Inwestora postanowieniem do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Przygotowaną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z dwoma egzemplarzami zatwierdzonego projektu budowlanego inwestor odbiera osobiście lub na podstawie udzielonego upoważnienia czy pełnomocnictwa. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania. Decyzja jest ważna przez okres 3 lat od daty kiedy stanie się ostateczna.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego

8. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjn- ego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).
9. DODATKOWE INFORMACJE
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Architektury i Budownictwa
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

wniosek o pozwolenie na budowę (B-1)
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
informacja uzupełniająca (B-4)
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt wspierania biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 30-04-2017 r.    Licznik Odwiedzin18562830

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno