Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

AB - 08 Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI AB – 08
Wydawanie decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej
WERSJA NR: 03

Data zatwierdzenia:
05.01.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
II piętro, pok. nr 2.22
tel. 61 424 07 33
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
godziny przyjęć klientów:
7:30 – 15.30

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Katarzyna Politowicz

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wypełniony wniosek,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk ściśle określony przepisami prawa),
 3. opinie właściwych miejscowo; zarządu województwa, zarządu powiatu, Wójta/Prezydenta Miasta, lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 4. mapa/y w skali co najmniej 1:5000 przedstawiająca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 5. analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
 6. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 8. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminie ważności, aktualnym na dzień opracowania projektu budowlanego,
 9. oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jako załącznik do projektu budowlanego,
 10. w przypadku obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji, poza zastrzeżonymi do właściwości Wojewody, projektowanych rozwiązań w zakresie:
 11. linii zabudowy lub elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
 12. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, a także połączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,
 13. opinia dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
 14. opinia dyrektora właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 15. opinia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 16. opinia właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 17. opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi,
 18. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym:
  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art.46, ust.4, pkt 9 i ust.4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),
  2. pozwolenie wodno-prawne, jeżeli jest wymagane zgodnie z art.122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2005 roku, Nr 239, poz.2019 z późniejszymi zmianami) – (w zależności od potrzeb),
  3. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w sprawach z zakresu administracji publicznej,
  4. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora

5. OPŁATY
Zwolnione z opłaty skarbowej

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja.
Okres wydania od złożenia kompletnego wniosku nie dłuższy niż 90 dni.
Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania.
Decyzja jest ważna przez okres 3 lat od daty kiedy stanie się ostateczna.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego

8. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015r.poz. 1590 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjn- ego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015r., poz. 1422 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).
9. DODATKOWE INFORMACJE
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Architektury i Budownictwa
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

wniosek o wydanie decyzji
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
informacja uzupełniająca (B-4)
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 23-11-2017 r.    Licznik Odwiedzin21128514

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno