Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

PR - 02 - Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno (logo Powiatu)


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI PR – 02
Znaki towarowe identyfikujące Powiat Gniezno (logo Powiatu) WERSJA NR: 01

Data zatwierdzenia:
16.10.2014r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zgody na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Promocji i Rozwoju
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
telefon: (61) 424 07 43 /fax: (61) 426 17 68
e-mail: promocja@powiat-gniezno.pl

Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wnioski o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego:
sprawy dotyczące udostępniania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno do celów komercyjnych, w tym m. in.:
 1. wyrażanie zgody / odmowy na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
 2. podpisywanie umów licencyjnych na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju:
sprawy dotyczące udostępniania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno do celów niekomercyjnych, w tym m. in.:
 1. wyrażanie zgody / odmowy na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
 2. podpisywanie umów licencyjnych na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno do celów niekomercyjnych
 3. potwierdzanie dokumentów związanych z udzieleniem licencji za zgodność z oryginałem
Danuta Kryszak – Inspektor, Antoni Kaliski – Podinspektor:
 1. obsługa administracyjna

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wniosek o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
 2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z innego właściwego rejestru
 3. wizualizacja graficzna przedstawiająca sposób użycia znaku, w formie plików poglądowych JPG lub PDF, zapisana na nośniku cyfrowym
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku reprezentowania przez osobę inną niż ujawniona w odpowiednim rejestrze)
5. OPŁATY
W przypadku użycia logo Powiatu Gniezno na potrzeby Powiatu Gnieźnieńskiego i / lub do celów niekomercyjnych opłaty nie pobiera się.
W przypadku zamiaru użycia znaków do celów komercyjnych, prawo używania znaków przyznawane jest odpłatnie, a forma i warunki odpłatności ustalane są indywidualnie w umowie licencyjnej.

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Udzielenie zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno lub odmowa udzielenia zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno.
Udzielenie zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej.

Rozpoznanie wniosku o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa udzielenia zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

8. PODSTAWA PRAWNA
 • uchwała nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.08.2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
9. DODATKOWE INFORMACJE
Znakom towarowym graficznym identyfikującym Powiat Gniezno, których właścicielem jest Powiat Gnieźnieński, decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2013r. udzielone zostało: Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262829 i Prawo ochronne na znak towarowy graficzny nr 262830. Mogą one być używane dla klas towarowych: reklama, zarządzanie w działalności gospodarczej, administrowanie działalności gospodarczej, prace biurowe (klasa: 35), nauczanie, kształcenie, rozrywka, działalność sportowa i kulturalna (klasa: 41), badania oraz usługi, - naukowe oraz techniczne, oraz ich projektowanie, analizy przemysłowe i usługi badawcze, projektowanie i ulepszanie sprzętu oraz oprogramowania komputerowego (klasa 42). Są prawnie chronione i w związku z tym, oprócz zasad określających sposób używania znaków zawartych w regulaminie używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, należy stosować się do ogólnych zasad posługiwania się znakami prawnie chronionymi.

Prawo do używania znaku bez występowania o zgodę i bez zawarcia umowy licencyjnej przysługuje następującym podmiotom:
 1. organom Powiatu Gnieźnieńskiego,
 2. urzędowi Starostwa Powiatowego w Gnieźnie,
 3. jednostkom organizacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego,
 4. służbom, inspekcjom i strażom Powiatu Gnieźnieńskiego.
Podmiotom innym, niż wyżej wymienione, prawo do używania znaku jest przyznawane na ich wniosek, po uzyskaniu zgody Powiatu Gnieźnieńskiego i na podstawie umowy licencyjnej zawartej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30.06.2000r. Prawo własności przemysłowej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1410).

W przypadku przyznania organizacji pozarządowej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j., Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.):
 1. organizacji pozarządowej automatycznie zostaje udzielona zgoda na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno,
 2. z organizacją pozarządową nie zawiera się umowy licencyjnej, a zapisy dotyczące udzielenia licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno zawiera się w umowie dotacji.
W przypadku wydarzenia, imprezy, itp., w ramach której Powiat Gnieźnieński występuje w charakterze sponsora, a z organizatorem wydarzenia, imprezy, itp., zawiera się umowę sponsoringu, ww. zapisy dot. przyznania organizacji pozarządowej dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego, stosuje się odpowiednio.

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Regulamin używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
Wniosek o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21418628

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno