Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

PR - 03 - Patronat Starosty Gnieźnieńskiego


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI PR – 03
Patronat Starosty Gnieźnieńskiego WERSJA NR: 01

Data zatwierdzenia:
16.10.2014r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wydział Promocji i Rozwoju
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
telefon: (61) 424 07 43 /fax: (61) 426 17 68
e-mail: promocja@powiat-gniezno.pl

Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.

Wnioski o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Starosta Gnieźnieński:
wyrażanie zgody / odmowy przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego

Agnieszka Rzempała-Chmielewska – Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju:
  1. wyrażanie zgody / odmowy przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
  2. podpisywanie potwierdzenia odbioru i zwrotu nośników z logo powiatu w związku z realizacją przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Gnieźnieńskiego
  3. potwierdzanie dokumentów związanych z przyznawaniem patronatu Starosty Gnieźnieńskiego za zgodność z oryginałem
Radosław Gaca – Podinspektor:
  1. obsługa administracyjna

4. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. wniosek o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
  2. program i / lub regulamin przedsięwzięcia oraz inne materiały obrazujące realizację przedsięwzięcia
5. OPŁATY
Opłaty nie pobiera się.

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego lub odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego.

Przyznanie określonemu przedsięwzięciu patronatu Starosty Gnieźnieńskiego jest równoznaczne z udzieleniem jego organizatorowi zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, zgodnie z Regulaminem używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, przyjętym uchwałą nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27.08.2014 roku, w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, co stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno.

Termin składania wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, organizator przedsięwzięcia jest informowany pisemnie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

8. PODSTAWA PRAWNA
  • zarządzenie nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16.10.2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
9. DODATKOWE INFORMACJE
Patronat Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnieniem honorowym, które służy podkreśleniu rangi przedsięwzięcia realizowanego na terenie powiatu lub poza jego terenem, które przyczynia się do promocji Powiatu Gnieźnieńskiego, integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych, naukowych, gospodarczych i innych, korzystnych dla powiatu i jego mieszkańców.

Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego nie obejmuje się przedsięwzięć czysto komercyjnych oraz budzących wątpliwości co do zachowania zasad etyki. Fakt przyznania patronatu nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, ani też osobistego udziału Starosty Gnieźnieńskiego w przedsięwzięciu. Objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego może być uzasadnieniem do ubiegania się przez organizatora o wsparcie finansowe. Decyzja o wsparciu finansowym przedsięwzięcia objętego patronatem może być podjęta przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyłącznie w sytuacji dostępności środków na ten cel w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej informacji z przebiegu przedsięwzięcia do Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, za pośrednictwem Biura Obsługi Interesanta lub w wersji elektronicznej na adres: promocja@powiat-gniezno.pl, w terminie 7 dni od zakończenia przedsięwzięcia. Do składanej informacji należy dołączyć dokumentację fotograficzną (przynajmniej 5 zdjęć w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD lub wysłanych na adres: promocja@powiat-gniezno.pl) z przebiegu przedsięwzięcia, a organizator przedsięwzięcia zgadza się na dystrybucję przekazanych fotografii w celach promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Objęcie patronatem Starosty Gnieźnieńskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów, zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz w innych publikatorach. Organizator jest zobowiązany również do umieszczenia logo Powiatu Gnieźnieńskiego na materiałach informacyjno-promocyjnych, tj. plakatach, ulotkach, zaproszeniach, itp. oraz do poinformowania uczestników przedsięwzięcia o posiadanym patronacie. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat Starosty Gnieźnieńskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu znaków promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego automatycznie obejmuje się przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otrzymanej z budżetu powiatu gnieźnieńskiego dotacji na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r., poz. 1536, ze zmianami), a informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego oraz wynikających z tego faktu praw i obowiązków zawiera się w umowie dotacji.

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

Regulamin przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
Regulaminem używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno
Wniosek o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Gnieźnieńskiego
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21398551

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno