Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Rola samorządów i regionów w Unii Europejskiej


Regiony w Unii Europejskiej

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Unii Europejskiej wzmocniła się pozycja re­gionów. Uznano, ze to właśnie ten poziom władzy znajduje się najbliżej obywateli i często to właśnie tutaj reprezentanci są wybierani w bezpośrednich wyborach. Wła­dze regionalne lepiej dostrzegają zróżnicowania panujące na ich obszarach I w poro­zumieniu z władzami centralnymi oraz Komisją Europejską kierują właściwe działa­nia, których celem jest zmniejszenie dysproporcji w rozwoju. Ten proces nazywa się regionalną polityka strukturalna (polityką regionalną U E).

Dlaczego polityka regionalna jest ważna dla Polski?

Polska jako cały kraj charakteryzuje się niskim poziomem PKB na jednego mieszkań­ca. Średnio w Polsce ten wskaźnik wynosi 40% średniej we wszystkich państwach członkowskich UE i krajach kandydujących. Duże są tez dysproporcje w samej Polsce. W najbogatszym województwie mazowieckim poziom ten wynosi prawie 60%, a w najbiedniejszym świętokrzyskim jedynie 28%. Regiony, w których średni poziom PKB znajduje się poniżej 75% PKB na mieszkańca, uznawane są za opóźnione w roz­woju. Z budżetu UE rocznie wydaje się ponad 30 mld euro (dla porównania budżet Polski wynosi około 40 mId euro) na nadrabianie zaległości gospodarczych w tych re­gionach. Oznacza to, ze P0 wejściu do UE wszystkie polskie regiony będą zaliczane do tej gru­py. W związku z tym Polska stanie się poważnym biorcą funduszy z unijnego budże­tu. Zgodnie z szacunkami Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej na działania związane z rozwojem gospodarczym w regionie będziemy mogli liczyć na środki w wyso­kości 3,7 mId euro w pierwszym roku naszego członkostwa. Kwota ta będzie Stopnio­we rosła do 5-6 mId euro rocznie w przeciągu 3-4 kolejnych lat. Ważną rolę w pozyskiwaniu funduszy odegrają samorządy, które są odpowiedzialne za tworzenie infrastruktury potrzebnej do rozwoju regionu.

Jakie korzyści dla Polski wynikają z polityki regionalnej Unii Europejskiej?

Jak pokazują doświadczenia państw, które już są członkami Unii Europejskiej, po­moc strukturalna ma w ich rozwoju duże znaczenie. Dzięki interwen cjom finansowym w ramach tej polityki udaje się podnieść wzrost gospodarczy o jeden punkt procentowy. Dla przykładu, w latach 1994-1999 w Portugalii wyniósł on wię­cej o 1,1 punktu procentowego, a w Irlandii 0,9. Dzięki temu regiony biedniejsze roz­wijają się szybciej niż bogatsze I powoli zmniejszają się istniejące w całej Europie dys­proporcje. Dzięki wejściu do Unii Europejskiej Polska będzie mogła nadrobić dy­stans rozwojowy, co nie byłoby możliwe w takim tempie bez pomocy UE. Ze środków regionalnej polityki strukturalnej w państwie powierzchniowo podobnym do Polski —Hiszpanii w latach 1994-1999 zbudowano 1300 kilometrów autostrad, 1200 kilome­trów dróg; zmodernizowano 5000 kilometrów dróg i 2185 kilometrów linii kolejowych.

Co to są fundusze strukturalne?

Podstawowymi instrumentami pomocy w ramach polityki regionalnej są fundusze struk­turalne. Z ich budżetów kierowane jest wsparcie na programy krajowe -— 94%, inicjaty­wy wspólnotowe -— 6%. Poza nimi funkcjonuje również Fundusz Spójności (Kohezji), czasowy instrument, który ma pomóc przy realizacji największych inwestycji W najuboższych krajach UE. Ważnym uzupełnieniem pomocy UE są krajowe środki (budżet Cen­tralny i samorządowy), które stanowią minimum 25% (15% W Funduszu Spójności) Całej pomocy. Fundusze strukturalne nabrały znaczenia W połowie lat osiemdziesiątych, stając się głównym źródłem finansowania polityki regionalnej. Wyróżniamy:

 1. Cztery fundusze strukturalne nadzorowane przez odpowiednie Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej:
  1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
  2. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
  3. Sekcja Orientacji,
  4. Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa,
  5. Europejski Fundusz Społeczny.
 2. Trzy cele, na które kierowane są środki z funduszy:
  1. CEL 1 — regiony upośledzone gospodarczo — poniżej 75% PKB na mieszkańca;
  2. GEL 2 — regiony W trakcie restrukturyzacji gospodarczej;
  3. GEL 3 — rozwój zatrudnienia i zasobów ludzkich.
 3. Cele funduszy strukturalnych dzielone są na horyzontalne (można się ubiegać o środki bez względu na lokalizację wnioskodawcy) oraz regionalne (aby otrzymywać pomoc, region musi spełniać określone kryteria).
 4. Dwie różne grupy instrumentów:
  1. Programy krajowe (94% środków funduszy strukturalnych) — przygotowane przez kraje członkowskie UE, uzgadniane z Komisją Europejską; realizowane sa­modzielnie przez administrację kraju członkowskiego,
  2. Inicjatywy wspólnotowe (6% środków) — przygotowywane wspólnie przez kraje członkowskie i komisję Europejską, dotyczą najważniejszych problemów dla Całej UE; realizowane są bezpośrednio przez KE; INTERREG — współpraca przygra­niczna i ponadregionalna, EQUAL — wyrównanie szans na rynku pracy; LEADER — rozwój obszarów wiejskich, URBAN — rewitalizacja obszarów miejskich.

Na jakich zasadach opiera się polityka strukturalna Unii Europejskiej?

Polityka strukturalna UE jest oparta na następujących zasadach:

 1. Koncentracji — środki płynące z Unii Europejskiej są przeznaczone dla regionów, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej; do tej grupy kwalifiku­ją się regiony objęte pomocą w ramach celów funduszy strukturalnych.
 2. Partnerstwa — wertykalnego, czyli współpracy komisji Europejskiej z odpowiedni­mi władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi; dzięki temu środki pomocowe kierowane są do obszarów, które potrzebują największego wsparcia oraz horyzon­talnego, czyli prowadzenia konsultacji władz samorządowych i rządowych z part­nerami społecznymi najbardziej zainteresowanymi planowanymi działaniami, co zwiększa efektywności i celowość pomocy.
 3. Programowania (planowania) — pomoc przeznaczona jest na program trwałego roz­wiązywania problemów danej gałęzi gospodarki lub danego regionu; w praktyce oznacza to konieczność formułowania wieloletnich planów rozwoju gospodarczego i wykorzystania środków publicznych; plany te opracowywane są w drodze konsul­tacji partnerskich (por. wyżej)
 4. Kompatybilności (zgodności) z zapisami traktatów, celami i instrumentami innych wspól­nych polityk (przede wszystkim konkurencji) oraz z wytycznymi ochrony środowiska.
 5. Współfinansowania (dodatkowości) — oznacza, ze dofinansowanie z UE ma uzupeł­niać fundusze z budżetu krajowego; nie mogą ich więc zastępować wysokość współfinansowania UE są jasno określone I wynoszą najczęściej:
  1.  do 75% dla regionów celu 1 (w tym nie mniej niż 50 % pomocy publicznej),
  2. do 50% i Co najmniej 25% środków publicznych wydatków w regionach celu 2 i 3,
  3. w wypadku inwestycji generującej przychody:
  4. infrastruktura — do 40% (regiony Celu l) I do 25% (regiony Celu 2),
  5. przedsiębiorstwo — do 35% kosztów (regiony Celu 1) lub do 15% (regiony Celu 2), z możliwością podniesienia o 10% w wypadku finansowania małych lub średnich przedsiębiorstw.
 6. Pomocniczości (subsydiarności) — nie jest to bezpośrednio zasada polityki struktu­ralnej; jest to natomiast podstawowa zasada funkcjonowania UE; władze wyższe­go szczebla nie mogą podejmować działań w sprawach, których załatwienie leży w gestii władz niższego szczebla; na tej zasadzie opierają się stosunki między komisją Europejską a państwami Członkowskimi i regionami.

Co to jest Fundusz Spójności?

Jest to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których produkt kra­jowy brutto nie przekracza 90% średniej dla wszystkich krajów Członkowskich (Grecja, Portugalia, Hiszpania I Irlandia). Poszczególne kraje składają konkretne projekty lub grupy projektów, jednak odpowiednio duże (o budżecie powyżej 10 mln euro). Podstawowym Celem Funduszu Spójności jest zminimalizowanie różnic między kra­jami, których poziom ekonomiczny znacznie odbiega od średniej UE. Charaktery­styczne w Funduszu Spójności jest to, ze do pomocy kwalifikowane są nie poszcze­gólne regiony, lecz całe kraje. Oprócz wspomnianego kryterium wysokości produktu krajowego brutto, państwa ubiegające się o pomoc muszą przygotować konkretny program prowadzący do spełniania kryteriów spójności (kryteria przystąpienia kraju do Unii Gospodarczej I Walutowej). Do krajów objętych Pomocą z Funduszu należą obecnie Grecja, Irlandia, Portugalia I Hiszpania.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21373516

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno