Stypendia dla uczniów i studentów

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentom, którzy zamieszkują na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego.


Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.

O przyznanie stypendium mogą się ubiegać osoby spełniające łącznie trzy następujące warunki:
  1. Uczą się lub studiują w trybie dziennym.
  2. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki
      - słuchacze i studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce – średnia za poprzedni rok nauki.
  3. Pozostają w trudnych warunkach materialnych.
Wnioski należy pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu

Do wniosku o stypendium należy dołączyć:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: do dnia 10.10.2008 – studenci do dnia 5.09. 2008 – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Wydziale Oświaty Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20

WAŻNE
Uczeń, słuchacz lub student traci prawo do stypendium gdy:

Ewa Michalak