Konkurs dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty

Na podstawie Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłosił otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych".


15 lipca w Starostwie Powiatowym odbyło się, pod przewodnictwem Wojciecha Krawczyka – członka Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, posiedzenie komisji konkursowej, która oceniła, dwie złożone oferty na realizację w.w zadania.

Oferty złożyły:

Obie oferty spełniały wymogi formalne i zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję konkursową.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego, na wniosek komisji konkursowej, udzielił każdemu z wnioskujących wsparcia, w formie przyznania dotacji w wysokości 5.000 złotych.

Marcin Puk