Likwidacja azbestu rozpoczęta

W dniu 30 lipca 2008r. zaczęła obowiązywać umowa z wykonawcą, firmą Zakład Ogólnobudowlany Specjalność Pokrywanie i Termoizolacja Dachów J.W.R. Pankowscy, wybraną zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w drodze zapytania o cenę.

Koszt demontażu 1m2 azbestu wynosi 8,55 zł brutto dla budynków mieszkalnych oraz 9,75 zł brutto dla budynków gospodarczych, koszt unieszkodliwienia (tj. składowanie, przetransportowanie i przekazanie na składowisko) wynosi 16,04 zł brutto.

Dofinansowanie wynosi 80%, wymagane jest tylko 20% wkładu własnego. Wnioskodawcami, którym udzielana jest pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia, mogą być:

Wnioski należy składać we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania gminach. Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat likwidacji azbestu dostępny na stronie www.naszesrodowisko.pl pod hasłem „Program usuwania azbestu”. Decyduje kolejność złożenia wniosku. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30.11.2008r.

Magdalena Musiałowicz