Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Stanowisko Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania pani Małgorzaty Napierały

Stanowisko Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie odwołania pani Małgorzaty Napierały ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gnieźnie (odpowiedź na artykuł pt. Dwuwładza w ,,jedenastce” zamieszczony w Przemianach 29 lipca 2008.

Starosto Powiatowe w Gnieźnie oświadcza, iż pani Małgorzata Napierała w listopadzie 2007 roku wystąpiła z roszczeniem do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o uznanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy za bezskuteczne. Roszczenie to w toku postępowania sądowego zostało zmienione przez w/w na roszczenie pieniężne z jednoczesnym wycofaniem wcześniejszego roszczenia. W trakcie postępowania sądowego STRONY ZAWARŁY UGODĘ, na której podstawie pani Małgorzata Napierała otrzymała kwotę 2.190 złotych brutto i WYCOFAŁA SWOJE ROSZCZENIA. W związku z zawartą ugodą z dnia 14 grudnia 2007 roku Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. SPRAWA DEFINITYWNIE ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego dziwi fakt, iż o wyroku Sądu, podpisanej ugodzie, wreszcie o otrzymaniu kwoty pieniędzy pani Małgorzata Napierała nie poinformowała opinii publicznej!

Niezwykle istotne w omawianej sprawie są liczne i poważne zarzuty w stosunku do pracy pani Małgorzaty Napierały, zawarte w opinii Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dotyczą one uchybień wykazanych podczas przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu czynności związanych z nadzorem pedagogicznym. KO w Poznaniu poddało szczegółowej analizie dokumenty wewnątrzszkolne, przeprowadzone zostały przez wizytatora KO indywidualne rozmowy z nauczycielami szkoły, rodzicami uczniów oraz z lekarzami szpitala. W wyniku podjętych czynności stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze dydaktyki, wychowania oraz opieki, o których czytamy w w/w artykule. Świadczą one o tym, iż Pani Małgorzata Napierała nieprawidłowo sprawowała funkcję dyrektora placówki.

Należy bardzo mocno podkreślić fakt, iż w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Poznaniu stwierdziło, że uchybienia w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki, a także w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży stanowią podstawę do wprowadzenia natychmiastowych zmian w zarządzaniu szkołą.

Ponadto należy dodać, iż Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Gnieźnie wyraziła wotum nieufności wobec p. Napierały. Została przeprowadzona w marcu 2007 roku przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie kontrola, której przedmiotem było wyjaśnienie spraw – problemów pomiędzy kierownictwem placówki a pracownikami, zawartych w piśmie, jakie wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w lutym 2007 roku. Zarzuty w nim zawarte dotyczą między innymi:

  • braku opinii Rady Pedagogicznej przy odwołaniu pani Macioszek z funkcji wicedyrektora i powołaniu nowego wicedyrektora – pani Renaty Bieleckiej;
  • działań mobbingowych, zastraszaniu, prześladowaniu pracowników szkoły;
  • utrudnianiu nauczycielom zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego;
  • znieważania i grożenia członkom Rady Pedagogicznej;
  • braku opiniowania przez Radę Pedagogiczną podstawowych dokumentów szkoły (np. planu finansowego);
  • podziału świadczeń socjalnych;
  • złej współpracy dyrekcji z oddziałem psychiatrycznym.
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Specjalnych zamierza oficjalne stanowisko w tej sprawie przedstawić na sierpniowym posiedzeniu, o czym także zostaną poinformowane media.
W obliczu tych faktów nasuwa się wniosek: trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść…

Ponadto, korygując błąd zawarty w w/w artykule, należy podkreślić, że Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XV/160/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 im. Janusza Korczaka w Gnieźnie. Przed wywołaniem w/w uchwały odbyło się spotkanie Rady Pedagogicznej ZSS nr 11 ze Starostą Powiatu Gnieźnieńskiego, na którym przedstawiciel organu prowadzącego wyjaśnił nauczycielom jej intencje. Skutkiem tej uchwały był zamiar usunięcia uchybień, polegających na przyjmowaniu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Gnieźnie niebędących pacjentami Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”. Likwidację Zespołu planuje się na dzień 31 sierpnia 2009 roku. Przesunięcie terminu likwidacji na rok 2009 wynika między innymi z tego, iż nauczyciele w liczbie 27 osób, zatrudnieni w ZSS nr 11, są w trakcie uzupełniania kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych z zakresu resocjalizacji, których koszty w znacznej części zostaną pokryte przez Starostwo.

Wszystkie podjęte przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie działania zmierzają do usunięcia uchybień wykazanych między innymi w piśmie Kuratorium Oświaty nr WESWiO -402/63/08/09 z dnia 9 lipca 2007 roku, których efektem będzie powołanie nowej samodzielnej placówki oświatowej celem zabezpieczenia dalszego kształcenia dzieci.2008-08-07

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21396539

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno