Projekty unijne

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie realizuje obecnie projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dz.6.1.2 – projekt „Profesjonalna kadra” skierowany do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie mający na celu podniesienie jakości usług oferowanych przez Urząd. Ostatnimi etapami realizacji projektu były szkolenia dla 5 pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w Urzędzie. Szkolenie z zakresu przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz prawidłowej realizacji standardów usług rynku pracy odbyło 3 pośredników pracy. Szkolenie wyposaży pracowników w wiedzę niezbędną do określenia ścieżki zawodowej bezrobotnego. Natomiast 2 doradców zawodowych odbyło szkolenie z zakresu poradnictwa indywidualnego, które również przygotuje ich do przeprowadzania i dokumentowania Indywidualnego Planu Działania. Ponadto w ramach realizacji projektu trwa do 30.09. bieżącego roku finansowanie wynagrodzenia zatrudnionych w ramach realizacji projektu pracowników- 3 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy.

Dz.6.1.3 – projekt „Perspektywa” adresowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gnieźnie. W ramach projektu zrealizowano następujące działania: Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pragnie poinformować o tym, iż w odpowiedzi na konkursy złożył wnioski o dofinansowanie projektów, które przeszły pierwszy formalny etap oceny