Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłosza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2010 roku

Działając na podstawie Uchwały Nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 154 poz. 2694) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155 poz. 1298 ze zm.)
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2010 roku

Wysokość środków na zadanie w zakresie: wspierania, finansowego oraz rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w 2010 roku wynosi 200.000,00 zł

Celem zadania objętego konkursem jest rozwój sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, dzięki czemu zwiększa się możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby gnieźnieńskie, co w dłuższym okresie ma spowodować upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.

Rodzaj zadania:
„Przygotowanie i udziału w zawodach sportowym w ramach rozgrywek ligi państwowej w 2010 roku”

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert:
Wsparcie może być udzielane klubom sportowym z siedzibą na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, które spełniają warunki sportu kwalifikowanego , a ponadto:

 1. uczestniczą w rozgrywkach o zasięgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi albo o zasięgu wojewódzkim,
 2. przygotowują zawodników w sportach indywidualnych do najwyższych rangą imprez: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski,
Kluby ubiegające się o wsparcie nie mogą posiadać zaległości z tytułu zobowiązań cywilno – prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno – prawnym.

Warunki i termin realizacji zadania:

 1. Oferent otrzymujący wsparcie finansowe na realizację określonego zadania zobowiązuje się do jej wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie – wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie: określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego
 2. Realizacja zadania, na które klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.
 3. Od klubu wymaga się po zakończeniu zadania, złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o której mowa w punkcie 1.
 4. Zadanie winno być realizowane w 2010 roku z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w umowie.

Termin i sposób składania ofert:

 1. Kompletne oferty, należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2010 roku do godziny 15.00
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (biuro podawcze). Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą elektroniczną.
 3. Odpowiedni wniosek oferty do pobrania ze strony internetowej: www.powiat-gniezno.pl
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzając status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  2. kserokopię statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem
  3. aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
  4. kopię sprawozdania merytorycznego i finansowego (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) za ostatni rok działalności,
  5. w przypadku korzystania z partnerów lub podwykonawców umowy lub oświadczenia tych podmiotów,
  6. oświadczenie o posiadaniu własnych środków finansowych określających udział własny podmiotu,
  7. w przypadku wykazania w ofercie środków finansowych pochodzących od sponsorów, oświadczeń tych podmiotów o gotowości ich przekazania ze wskazaniem terminów i kwot wsparcia lub odpowiednich umów
  8. oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku
  9. imienny wykaz zawodników posiadających licencje
  10. imienny wykaz kadry szkoleniowej wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopią dokumentu upoważniającej do prowadzenia zespołu w rozgrywkach ligowych
  11. kserokopie licencji uprawniające do udziału w rozgrywkach ligi państwowej

Termin , kryteria i tryb wyboru oferty:

 1. Rozpatrzenie oferty nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i ocenę merytoryczną projektu
 3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, barak jakiegokolwiek załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełnienia braku we wnioskach.
 6. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:
  1. zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
  2. kwalifikacje kadry
  3. wartość merytoryczna projektu oraz zgodność z celami i założeniami konkursu
  4. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
  5. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich i rzeczowych
  6. dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim oraz doświadczenie oferenta przy realizacji zleconych zadań
  7. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem
  8. ocena kalkulacji kosztów zadania
  9. udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania
 8. W przypadku gdy oferent otrzyma niższą kwotę dotacji od wnioskowanej powinien w terminie 14 dni od daty powiadomienia dostarczyć korektę kosztorysu i/lub korektę harmonogramu projektu albo wycofać swoją ofertę. W przypadku niedostarczenia przez podmiot w wymaganym terminie korekty kosztorysu i/lub korekty harmonogramu uznaje się że oferent wycofał swoją ofertę.
 9. W sytuacji o której mowa w pkt 8 Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji innemu podmiotowi który złożył ofertę w konkursie
 10. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta w poszczególnych zadaniach.
 11. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadania bez prawa do odwołania
 12. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 13. Informację o złożonych ofertach oraz odmowie lub udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznych, na tablicy ogłoszeń, oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.powiat-gniezno.pl

Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:

 1. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadnia jest zawarcie umowy według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Regulaminu udzielania wsparcia dla rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
 2. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i zawarcia umowy w przypadku, gdy od momentu ogłoszenia wyników konkursu okaże się że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferty.

Szczegółowe zasady dotyczące otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego określa uchwała nr XX/208/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 24 lipca 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. ((Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 154 poz. 2694)

Wszelkie informacje dotyczące konkursu udziela:
Tomasz Pokładecki – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20, pok. 211, tel. 061 424-07-47 e-mail: tomek@powiat-gniezno.pl2010-01-21

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21414333

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno