Zawiadomienie

Starosta Gnieźnieński działając w oparciu o art. 11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz.721 ze zmianami) zawiadamia, że dnia 05.03.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

budowa drogi gminnej w miejscowości Łubowo, gmina Łubowo.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Urzędu Gminy Łubowo i obejmuje nieruchomości oznaczone numerami działek:

Zgodnie z art.11d ust.9 i ust.10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz.721 ze zmianami) z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust.5, nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, pok.223 w godzinach pracy urzędu.