Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konkurs fotograficzny

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza konkurs fotograficzny pn. Zima w Powiecie Gnieźnieńskim.

 1. CEL KONKURSU
  Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na uroki Powiatu Gnieźnieńskiego pod względem historycznym, turystycznym jak i przyrodniczym, poprzez prezentację prac fotografów biorących udział w konkursie.

 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
  1. Konkurs ma formułę otwartą, jest skierowany do wszystkich osób, które mają do czynienia z fotografią, zawodowo lub amatorsko.
  2. Udział w konkursie mogą wziąć również osoby spoza Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. Fotografie mają dotyczyć tylko i wyłącznie miejsc, obiektów, atrakcji i widoków z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

 3. ZGŁASZANIE FOTOGRAFII DO KONKURSU
  1. 1Każdy uczestnik może nadesłać od 5 do 20 fotografii zapisanych na nośnikach CD w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB.
  2. Każda z fotografii powinna być oznaczona w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem.
  3. Dane dotyczące każdej fotografii takie jak: imię i nazwisko autora, opis (tytuł) fotografii, data i miejsce jej wykonania, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do fotografii nazwę fotografowanego obiektu, mogą być zawarte w pliku tekstowym możliwym do otwarcia w programie Word zapisane na tej samej płycie co fotografie lub mogą być dołączone na osobnej kartce.
  4. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.
  5. Do fotografii należy dołączyć dodatkowo dokument z podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego dla fotografów Zima w Powiecie Gnieźnieńskim w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie fotografii na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami)."
  6. Zamknięte koperty z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy składać w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie lub wysyłać na adres Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie; ul. Jana Pawła II 9/10; 62 – 200 Gniezno.
  7. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.5.
  8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac.
  9. Fotografie można nadsyłać od 20.01.11 do 29.02.2011 r. Decyduje data stempla pocztowego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przeciągu 30 dni od dnia ostatecznej daty nadsyłania prac.
  10. Oceny fotografii dokona jury powołane przez organizatora.
  11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl oraz zostaną podane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.

 4. PRAWA AUTORSKIE
  • Zgłaszając fotografie do konkursu twórca (zwany dalej Zgłaszającym) zobowiązany jest dołączyć do karty zgłoszenia oświadczenie, że jest autorem zdjęć.
  • Zgłaszający zgadza się na dystrybucję fotografii w celach promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
  • Korzystanie przez organizatora konkursu z nabytych praw nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie.
  • Zgłaszający niniejszym gwarantuje, iż dzieło w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich obowiązujących wobec całości lub części dzieła.
  • Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność zarówno względem organizatora konkursu, jak i względem osób trzecich za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu, jak i ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

 5. SELEKCJA, KLASYFIKACJA I OCENA KONKURSOWYCH ZDJĘĆ
  Fotografie, które trafią do konkursu zostaną ocenione i nagrodzone przez Jury Konkursu. W skład Jury wchodzą następujące osoby:
  • Jerzy Andrzejewski – fotograf
  • Waldemar Stube - fotograf
  • Anna Farman – fotograf
  • Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
  • Podinspektor ds. promocji turystyki; Wydział Promocji i Rozwoju;
  W przypadku otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu zgłaszania prac i/lub przesunięcia niniejszego Konkursu na termin późniejszy. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nieodwołalne.

 6. NAGRODA
  Organizator konkursu przeznacza na nagrody kwotę 1500 zł brutto. Całość tej sumy będzie rozdysponowana pomiędzy trzech pierwszych najlepszych wykonawców w zależności od jakości wykonanych fotografii. Środki finansowe konieczne na rozwój zadania są zabezpieczone w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego, Planie Rozwoju Lokalnego w projekcie nr IV2Bc/87 – Zakup i dofinansowanie publikacji promujących Powiat Gnieźnieński oraz materiałów promocyjnych.

 7. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
  1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z ogłoszeniem zdobywcy pierwszego miejsca zostanie opublikowane na stronie internetowej powiatu www.powiat-gniezno.pl oraz zostanie podane do ogólnej wiadomości za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu.
  2. Organizator przewiduje wystawę plenerową najlepszych fotografii na terenie Centrum Kultury „Scena to Dziwna” przy ulicy Roosevelta 42 w Gnieźnie. O terminie wystawy organizator poinformuje osobiście autorów nagrodzonych prac.  2011-01-19
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21421727

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno