VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Uprzejmie informuję, że VI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 31 marca 2011 roku o godz. 13.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno - Odzieżowych w Gnieźnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 23.VI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
IV KADENCJI
31 marca 2011 roku


PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie za 2010 rok.
 8. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego w Gnieźnie za 2010 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za 2010 rok.
 10. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2010.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zmiany Statutu Powiatu Gnieźnieńskiego i uchwalenia jego tekstu jednolitego;
  2. w sprawie: zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego kontroli kompleksowej;
  3. w sprawie: uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011 - 2014 „BEZPIECZNY POWIAT”;
  4. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  5. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006 -2013;
  6. w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadania;
  7. w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
  8. w sprawie: zmiany uchwały nr XLVII/375/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński w latach 2011 i 2012 dla Gminy Czerniejewo z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Utworzenie Strefy Aktywizacji Gospodarczej na terenie Gminy Czerniejewo w Powiecie Gnieźnieńskim” dofinansowanego z działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013;
  9. w sprawie: przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  10. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.