Obwieszczenie Starosty Gnieźnieńskiego

Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 ze zmianami) zawiadamiam, że dnia 06.05.2011r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przy ul. Przecznica w Gnieźnie”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek zarządcy drogi – Prezydenta Miasta Gniezna i obejmuje nieruchomości oznaczone nr działek: (przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję) Zgodnie z art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 poz. 721 ze zmianami) decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza podział nieruchomości i stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i katastrze nieruchomości. Jednocześnie, nieruchomości lub ich części wydzielone liniami rozgraniczającymi teren, stają się z mocy prawa własnością Miasta Gniezna z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ww. drogi stała się ostateczna, za odszkodowaniem. Nieruchomości, które przeszły na własność Miasta Gniezna mogą być użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych do upływu terminu wydania nieruchomości. Termin wydania nieruchomości nie może być krótszy niż 120 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, prawa te wygasają.

Strony mogą zapoznać się z treścią wskazanych decyzji w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła II 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pokój 2.22.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia niniejszego ogłoszenia.