Program współpracy

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu

"Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 przyjętego przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 14.09.2011 r."

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z samorządem powiatowym, stąd wpływ organizacji pozarządowych, jako podmiotów Programu, na jego ostateczną zawartość jest niezwykle ważny. Zachęcamy zatem do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Projektu Programu!

Projekt programu oraz formularz konsultacji zamieszczone są w zakładce „Organizacje Pozarządowe”.

Uwagi prosimy zgłaszać na „formularzu konsultacji” ,
pocztą elektroniczną - obywatelski@powiat-gniezno.pl,
faksem: 61 424 66 23 lub
pocztą tradycyjną (dane adresowe znajdują się w formularzu)
w terminie od 14 września 2011 r. do 30 września 2011 r.