II Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych

W dniach 14-16 grudnia 2011 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie odbyło się II Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych pn. „Technologie dla ochrony środowiska”.

Seminarium zostało objęte honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka oraz  JM Rektora PWSZ w Gnieźnie, prof. dr hab. Józefa Garbarczyka i współorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Seminarium skierowane było do młodych naukowców oraz studentów zajmujących się naukami ścisłymi i przyrodniczymi. Celem spotkania było przedstawienie dorobku naukowego studenckich kół naukowych oraz wskazanie perspektyw ich dalszego rozwoju. Program naukowy seminarium obejmował również referaty i sesję posterową.

Inicjatywa seminarium była niezwykle ważna oprócz tematyki w zakresie gospodarki odpadami, obejmowała m in. odnawialne źródła energii, gospodarkę wodno – ściekową, ochronę gleb i powietrze atmosferycznego. Zagadnienia przedstawione przez studentów z Poznania, Łodzi, Wrocławia, Bydgoszczy, Gniezna, Olsztyna, Tarnowa pozwoliły przybliżyć możliwości wdrażania i eksploatacji technologii służących do ochrony oraz monitoringu środowiska naturalnego i wskazały perspektywy ich rozwoju.