Rozstrzygnięcie otwartego konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2012 roku”.

Komisja konkursowa powołana w celu przeprowadzenia konkursu oraz przedłożenia Zarządowi propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2012 roku uznała, że oferty złożone przez: spełniają wymogi formalne.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 392/2012 z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie: realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Świetlicy dla Dzieci i Młodzieży w 2012 roku”, zleca realizację zadania w formie wsparcia następującym podmiotom: