XXIV Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż  XXIV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

XXIV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
28 czerwca 2012 roku
Porządek obrad


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego:
  1. sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011,
  2. sprawozdanie finansowe Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011,
  3. informacja o stanie mienia Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011,
  4. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
  5. uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego za 2011 rok,
  6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2011 rok,
  7. dyskusja absolutoryjna,
  8. podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za 2011 rok.
  9. podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
  2.  w sprawie: nadania Statutu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  3. w sprawie: zmiany uchwały nr XII/96/2011 z dnia 29 września 2011 r. Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  4. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie;
  5. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie;
  6. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2012 – 2023;
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2012.
 8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.