Ogłoszenie

Ogłoszenie z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003r., Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

Starosta Gnieźnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania po jednym kandydacie są, działające na terenie powiatu gnieźnieńskiego: Zgłoszenia kandydatów wraz z uzasadnieniem dokonują podmioty wymienione powyżej w formie pisemnej do Starosty Gnieźnieńskiego, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. W zgłoszeniu należy podać: Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele podmiotu zgłaszającego.

Powołanie przez Starostę Gnieźnieńskiego Powiatowej Rady Społecznej do Spraw Osób Niepełnosprawnych nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

Rada jest organem opiniodawczo – doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.