Projekty programów

Na podstawie uchwał Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na stronie Powiatu w zakładce „organizacje pozarządowe” zostały zamieszczone projekty programów wraz z formularzami konsultacji.

Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013-2015”,

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.Ewentualne uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji i przekazywanie ich za pośrednictwem:
poczty elektronicznej – obywatelski@powiat-gniezno.pl,
faksem – 0614246623
poczty tradycyjnej – ul. Jana Pawła II 9/10,62-200 Gniezno, Wydział Spraw Obywatelskich