Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

20 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Tematami posiedzenia były:
  1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2013 rok.
  2. Informacja dotycząca utrzymania dróg w okresie zimowym.
  3. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2012.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2013 rok.
Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który na wstępie przedstawił skład nowych przedstawicieli komisji. Następnie Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przedstawił porządek obrad. Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska–Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa powiatu na 2013 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2012/2013. Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,78 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 5 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 18 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 32 pługi lekkie i średnie, a także 45 pługów ciężkich do odśnieżania.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2012 rok, finansowanych ze środków budżetu powiatu. Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 38.000 zł w tym m.in.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 29.000 zł. w tym m.in.: Ponadto powiat współfinansował zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego w wysokości 110 000 zł. Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 17 700zł. Komisja przyjęła również plan pracy na 2013 rok. Na zakończenie Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak podziękował za aktywną pracę członkom Komisji.