Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Wysoka wykrywalność, mniejsza ilość zdarzeń – powiat coraz bardziej bezpieczny

Sprawozdanie z realizacji powiatowego programu „Bezpieczny Powiat” w roku 2012 było wiodącym tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej pod przewodnictwem Starosty Gnieźnieńskiego.

Komisja obradowała się w dniu 6 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Analizowany program obejmuje kwestię zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w latach 2011-2014.

Gości powitał przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak. Jako pierwszy głos zabrał podinspektor Janusz Warda – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie, który przedstawił sprawozdanie za rok 2012. Zgodnie z raportem w 2012 roku na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego stwierdzono ogółem 3.416 przestępstw.Wykrywalność w powiecie wyniosła 80,2%.

Na terenie Powiatu w ramach prowadzonych czynności wyjaśniających, w postępowaniu mandatowym oraz zastosowanych środkach oddziaływania pozakarnego, ujawniono ogółem 26.067 wykroczeń.

Z danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie wynika, że pomimo wzrostu w skali województwa, ilość zdarzeń spadła w powiecie o ok 12%. Mł. bryg. Marek Wegner – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Gnieźnie zwrócił uwagę na znaczne zaangażowanie Komendy w szkolenia i ćwiczenia mające na celu między innymi stworzenie warunków zmniejszających ilość wypadków pośród ratowników, zgranie służb ratowniczych Powiatu i symulowanie akcji na obiektach.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał Komisję z informacją na temat bieżącego utrzymania dróg w roku 2012, z zaznaczeniem, że wiele działań PZD w Gnieźnie polega na wymianie i uzupełnianiu zniszczonego oznakowania pionowego. W tym celu ustawiono i wymieniono 585 znaków drogowych oraz wykonano 1164 regulacje. znaków. PZD wykonał także prace związane z malowaniem pasów, które objęły łącznie powierzchnię 6217,48 m2.

Sprawozdanie przedstawił także Pan Leszek Dombek - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Inspektorat w 2012 roku przeprowadził: 113 kontroli budów,133 z utrzymania obiektów budowlanych oraz 108 kontroli obowiązkowych.Za sprawą stwierdzonych na ich podstawie nieprawidłowości wydano 284 decyzje i postanowienia dotyczące stanu technicznego obiektów budowlanych, postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych i wstrzymaniu użytkowania oraz 8 decyzji na rozbiórkę obiektów budowlanych.W związku z intensywniejszymi opadami śniegu PINB przeprowadził przy współudziale Straży Pożarnej kontrole budynków wielkopowierzchniowych na terenie miasta Gniezna, dotyczące usuwania nadmiaru śniegu z dachów tych budynków.

Realizacja zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii omówiona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii - lek. wet. Magdalenę Całkę-Zobel obejmowała monitorowanie zagrożeń zdrowia publicznego, monitorowanie występowania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych na terenie powiatu oraz monitorowanie jakości zdrowotnej środków żywienia zwierząt.Sprawozdanie z realizacji zadań przedstawiła także Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- Danuta Winiarska.Gnieźnieński Sanepid w 2012 roku przeprowadził ponad 450 kontroli planowych i interwencyjnych.

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie wspierało ponadto działalność w zakresie bezpieczeństwa służb i podmiotów ratowniczych poprzez finansowanie ze środków budżetu powiatu. Dla Komendy Powiatowej Policji były to:
  • działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 2.000 zł.
  • promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • zakup sprzętu i wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń na kwotę 30.000 zł.
Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczono środki na:
  • działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4.000 zł.
  • monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5000 zł.
Przeznaczono środki finansowe w wysokości 110 000 zł. na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA5/24 (4X4).

Jak podkreślił Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Marek Kosmala z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie prowadzone były także różnorodne akcje w zakresie projektu „Bezpieczny Powiat”.

W trakcie posiedzenia Komisji działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie w zakresie bezpieczeństwa przedstawiła Dyrektor Małgorzata Matczak. Realizację zadań Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie omówił natomiast z-ca dyrektora d.s. ekonomiczno-eksploatacyjnych Walenty Kaźmierczak. Pani Agnieszka Horoszczak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, poinformowała natomiast, że PCPR kontynuowało między innymi prace mające na celu wskazanie kierunku i form pomocy osobom niepełnosprawnym i usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w postaci tworzenia lokali socjalnych – mieszkań chronionych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało również Program Korekcyjno – Edukacyjny dla sprawców przemocy. W programie realizowanym w porozumieniu ze służbami kuratorskimi i ośrodkami pomocy społecznej uczestniczyły osoby skierowane przez Sąd. PCPR kontynuowało także działalność Centrum Aktywności Społecznej LARGO.

2013-02-08
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21408652

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno