Nabór wniosków Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion

Ruszył nabór wniosków Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna GospodarkaKto może się ubiegać o dofinansowanie? Na co można uzyskać wsparcie? Poziom dofinansowania:
Wnioskodawca może otrzymać wsparcie finansowe do wysokości 100 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Termin składania wniosków: Do 8 marca 2013 r

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć: Dokumentacja powinna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "I nabór 2013 w ramach Działania 8.3 PO IG" (decyduje data wpływu wniosku do WWPE).

Składany wniosek o dofinansowanie musi spełniać następujące wymogi (tylko w przypadku wniosków złożonych bezpośrednio w siedzibie WWPE):
Ponadto powinna być opatrzona napisem "Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 PO IG" oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy, adres Wnioskodawcy, a także tytuł projektu.

Szczegółowe informacje o Działaniu 8.3 oraz o zasadach przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: www.wwpe.gov.pl

Wszelkich informacji udziela:
Władza Wdrażania POIG 1: www.wwpe.gov.pl


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego   
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl