XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż XXXIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2013 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
XXXII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 lutego 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Prokuratury Rejonowej o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w Powiecie Gnieźnieńskim.
 7. Sprawozdanie roczne z działalności, informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.
 8. Informacja Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 9. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Gnieźnieńskiego.
 10. Zasoby pomocy społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim.
 11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński w 2012 roku.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przekształcenia uzupełniających liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników uzupełniających dla dorosłych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gnieźnieński;
  2. w sprawie: uchwalenie Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2013-2015;
  3. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2020;
  4. w sprawie: określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
  5. w sprawie: zmiany Uchwały nr XII/96/2011 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Inwestycja w kadry” w latach 2012-2014, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmienionej Uchwałą nr XXIV/150/2012 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 czerwca 2012 r.;
  6. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013 – 2023;
  7. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.