„JUNIOR program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” w PUP

Program przeznaczony jest dla osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lat lub absolwentom, którzy w okresie 12 miesięcy...

od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyli 27 lat (liczy się data urodzenia).Fundusz kieruje na realizację programu środki w kwocie 26 766 zł.W ramach programu ze środków PFRON wypłacane będą: Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w programie. Szczegółowych informacji udziela Centrum Aktywizacji Zawodowej – Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20 (pokoje 4 - 7 oraz 14 -16)