XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, że XXXV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2013 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
XXXV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 kwietnia 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2012.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2012 oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych za rok 2012.
 9. Wręczenie „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Zespołowi Pieśni i Tańca „Strzecha” z siedzibą w Trzemesznie.
 10. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2020;
  2. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Pomocy Społecznej w Powiecie Gnieźnieńskim na lata 2013 – 2020;
  3. w sprawie: zatwierdzenia projektu Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – powiat gnieźnieński współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  4. w sprawie: określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Gnieźnieński;
  5. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie.
 11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Wolne głosy i informacje.
 14. Zamknięcie sesji.