Obwieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.Nr 2013 poz. 687 ze zmianami)

zawiadamiam, że

dnia 07.08.2013r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa drogi gminnej na części działki nr 230 i 209 w miejscowości Lednogóra”.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Wójta Gminy Łubowo i obejmuje nieruchomości: (przed nawiasem podano numery działki ulegające podziałowi, w nawiasach numery działek po podziale a drukiem wytłuszczonym numery działek przeznaczone pod inwestycję) Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul.Jana Pawła 9/10 w Wydziale Architektury i Budownictwa, pok. 2.22.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszego ogłoszenia.