LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, iż LV sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 06 listopada 2014 roku o godz. 11.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

LV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
06 listopada 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Ochrona środowiska w Powiecie Gnieźnieńskim.
 7. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim.
 8. Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2014.
 9. Raport z realizacji Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych za rok 2014.
 10. Raport z realizacji Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Gnieźnieńskim za rok 2014.
 11. Działalność Rady Powiatu Gnieźnieńskiego IV kadencji.
 12. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2014.
 13. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gnieźnieńskiego”;
  2. w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”;
  3. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w roku 2015;
  4. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2025.
  5. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2014.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Wolne głosy i informacje.
 17. Zamknięcie sesji.