Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Unijne pieniądze na stypendia

Można już składać wnioski na stypendia unijne w roku szkolnym 2005/2006 z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Odpowiednie dokumenty można pobierać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, przy ul. Sobieskiego 20.




O stypendium mogą ubiegać się:

Studenci którzy:
 • posiadają stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego,
 • studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990r. (Dz.U. nr 65, poz. 385, z dnia 27 września 1990r. z póź. zm.) oraz na podstawie ustawy o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997r. (Dz.U. nr 96, poz. 590 z póź. zm. z dnia 13 sierpnia 1997r.).
 • nie ukończyli 26 roku życia.
  Uczniowie którzy:
  • uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego,
  • zamieszkują na stałe jeden z poniżej wymienionych terenów:
  1. na obszarach wiejskich tzn. terenach położonych poza granicami administracyjnymi miast,
  2. w miastach do 5.000 mieszkańców,
  3. w miastach od 5.000 do 20000 mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych publicznych kończących się maturą.

Załączone pliki: wniosek- uczeń i wniosek-student
oraz
Uczniowie - ze szkoły ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczeń,
Studenci - ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, pokój 214

Wnioski należy złożyć:

 1. Uczniowie - w szkole, do której uczęszczają do dnia 10 września 2005r.
 2. Studenci - w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20,
  pokój 214 do dnia 15 października 2005r.

Wymagane załączniki do wniosku o przyznanie stypendium
z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku 2005

 1. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby wnioskującej o przyznanie stypendium.
 2. Osoby podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych składają zaświadczenie o uzyskanych dochodach za rok 2004 z właściwego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego.
 3. Osoby prowadzące działalność w formie ryczałtu lub karty podatkowej: składają zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2004.
 4. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności oraz rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
 5. Zaświadczenie z urzędu gminy*, w przypadku kiedy dochody są uzyskiwane z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oblicza się w następujący sposób:
  Przykład:
  5,8 ha przeliczeniowych 1 ogółem x 90,50 zł = 524,9 zł / 5 (liczba osób w rodzinie)
  = 104,98 zł/miesięcznie/osobę

 6. Zaświadczenie z urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania* potwierdzające miejsce stałego zameldowania lub kserokopia dowodu osobistego*.
 7. Zaświadczenie ze szkoły/uczelni* o kontynuowaniu nauki przez rodzeństwo w wieku od 18 do 25 roku życia będące na utrzymaniu rodziny.
 8. Zaświadczenie z uczelni wnioskodawcy*- studenta potwierdzające, że jest studentem w roku akademickim 2005/2006.
 9. Osoba utrzymująca się z alimentów: wypis protokołu z Sądu Rejonowego*.
 10. Zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku* z Ośrodka Pomocy Społecznej, zakładu pracy, zasiłków celowych, rodzinnych z funduszu za rok 2004.
 11. W przypadku, kiedy wnioskodawcą jest osoba niepełnosprawna, należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności* z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
 12. Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej *.
 13. Zaświadczenie o pobieranym stypendium z innych źródeł: socjalne, naukowe, wiejskie oraz inne za rok 2004*.
 14. Zaświadczenia o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego za rok 2004 z urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania*.

Dodatkowych informacji udziela:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20 w godz. 7:30-15:30 (pon.-pt.)

 1. Sławomir Sekulski tel: 061 424 07 47 pok. 211
 2. Katarzyna Bultrowicz tel: 061 424 07 50 pok. 214
 3. Szkoła, do której uczęszcza uczeń

Uwaga:

 1. Przypominamy, że podstawowym kryterium przyznania stypendium jest kryterium dochodowe wynoszące poniżej 504,00zł netto na osobę w rodzinie lub 583,00zł na osobę w rodzinie, gdy jej członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioski zawierające kwoty wyższe nie będą rozpatrywane.
 2. Dokumenty oznaczone * mogą być przyjmowane w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


2005-07-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352500

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno