XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Informuję, że XII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego odbędzie się w dniu 30 lipca 2015 roku o godz. 14.00 w sali sesyjnej im. Stefana Wojciecha Trąmpczyńskiego w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Porządek obrad nadzwyczajnej XII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego zmieniająca Uchwałę Nr IX/52/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gnieźnieńskim (I)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
  2. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie;
  3. Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: zmiany uchwały nr XXX/268/2009 z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński.
 5. Zamknięcie sesji.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.