Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwałą nr 385/2015 z dnia 19.11.2015 rok ogłosił otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresie prowadzenia jednego z trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016.Ogłoszenie dotyczące konkursu wraz z uchwałą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Ogłoszenia- Pożytek Publiczny na stronie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2014r. , poz.1118 ze zm., art. 4 ust.1 pkt 1b i art.13 ust.1-3 ), w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz.1255).