I sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III Kadencji

Na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) zwołuję I sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego III kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 27 listopada 2006r. o godz. 17:00 w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie przy ul. Roosevelta 42.
Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady obrady będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady III kadencji:
  1. zgłaszanie kandydatów,
  2. wybór komisji skrutacyjnej,
  3. przeprowadzenie głosowania,
  4. przyjęcie uchwały o wyborze Przewodniczącego.
 6. Wybór wiceprzewodniczących Rady:
  1. ustalenie ilości wiceprzewodniczących,
  2. zgłaszanie kandydatów,
  3. wybór komisji skrutacyjnej,
  4. przeprowadzenie głosowania,
  5. przyjęcie uchwały o wyborze Wiceprzewodniczących.
 7. Wolne głosy.
 8. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Powiatu II kadencji

Jerzy Nadoliński