Wicestarosta w Radzie Muzeum

Wicestarosta Piotr Gruszczyński będzie wchodził w skład siedmioosobowej Rady Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

Decyzję taką podjął Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Oprócz wicestarosty gnieźnieńskiego w radzie będą zasiadać również ks. dr Marian Aleksandrowicz - dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie, prof. Jadwiga Krzyżaniakowa - Instytut Historii UAM w Poznaniu, prof. Zofia Kurnatowska - Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, Jacek Podbielski - Główny Specjalista w Gabinecie Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Mirosław Skrzypkowski - radny Gniezna i prof. Jerzy Strzelczyk - Instytut Historii UAM w Poznaniu.

Rada sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego obowiązków, co najmniej raz do roku ocenia jego działalność oraz zatwierdza przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności, a także sprawozdania roczne z działalności muzeum.

Ewa Michalak