Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Nowy regulamin wynagradzania nauczycieli

Zarząd Powiatu uchwalił nowy regulamin wynagradzania nauczycieli. Wyższy będzie dodatek motywacyjny i funkcyjny. Sporządzone zostały także jasne zasady jego przyznawania.

Władze powiatu chcą położyć nacisk na finansowe motywowanie nauczycieli zaangażowanych w swoją pracę i wykazujących dobre efekty dydaktyczne. Jasne określenie w regulaminie zasad przyznawania dodatku motywacyjnego i funkcyjnego ma zapobiegać uznaniowości.

Więcej będzie środków finansowych na dodatki motywacyjne. Ich wysokość ustalona została na 100 zł miesięcznie na jeden etat kalkulacyjny nauczyciela – do tej pory było 30 zł, natomiast nauczyciel będzie mógł otrzymać od 200 do 800 zł miesięcznie. Grupę nauczycieli, wysokość dodatku i okres jego otrzymywania, będzie ustalał dyrektor szkoły. Będzie on zobowiązany do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wybory danego nauczyciela i wywieszenia go w pokoju nauczycielskim.

Dyrektorom natomiast dodatki będzie przyznawał starosta. Okres, na który przyznany zostanie dodatek, nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy.

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest m.in. uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników, umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych, podejmowanie skutecznych działań mających na celu poprawę warunków materialnych i bytowych uczniów. Po drugie natomiast zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wyszczególnionych w Karcie Nauczyciela, m.in. organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej zgodnie z programem szkoły, udział w pracach komisji i zespołach powołanych zgodnie z potrzebami organizacyjnymi szkoły, opiekowanie się organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, prowadzenie lekcji koleżeńskich czy też aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły.

W przypadku dyrektorów podczas przyznawania dodatku motywacyjnego będą brane pod uwagę wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, współpraca z różnymi organizacjami i instytucjami mająca na celu wspomaganie działalności statutowej szkoły, prowadzenie polityki kadrowej, zapewniającej jak najlepszą pracę szkoły, pozyskiwanie dodatkowych środków pozabudżetowych oraz wnikliwa analiza pracy nauczyciela przy przyznawaniu dodatku motywacyjnego.

Chcąc podnieść rangę dyrektora, zarząd podwyższył wysokość dodatku funkcyjnego. W celu wykluczenia uznaniowości i dowolności w przyznawaniu tegoż dodatku, zostały zaproponowane nowe zasady jego udzielania.

Będzie on sumą ilości oddziałów przemnożonych razy 10 zł oraz liczby uczniów razy 2 zł.

W przypadku największych szkół dodatek będzie wynosił od 1800 do 2300 zł. Teraz wynosił on maksymalnie 1100 zł.

Regulamin został skonsultowany ze związkami zawodowymi. Teraz musi zatwierdzić go jeszcze rada powiatu.

Ewa Michalak


2007-11-26
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361013

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno