Porozumienie z Garnizonem Powidz

18 grudnia w starostwie powiatowym podpisane zostało porozumienie pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Garnizonem Powidz w sprawie współpracy cywilno-wojskowej w zakresie zarządzania kryzysowego.

Porozumienie zostało parafowane przez dowódcę garnizonu Powidz gen. bryg. pil. Adama Świerkocza i starostę gnieźnieńskiego Krzysztofa Ostrowskiego. Porozumienie ma służyć monitorowaniu oraz zapobieganiu sytuacji kryzysowych, a z chwilą ich wystąpienia – likwidacji skutków.

Strony zobowiązały się do wzajemnego przekazywania informacji o sytuacjach kryzysowych poprzez stałe punkty kontaktowe zarządzania kryzysowego.

Współpraca cywilno-wojskowa będzie obejmowała również m.in. planowanie i organizowanie wspólnych zamierzeń szkoleniowych przygotowujących do działań w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych, a także wsparcie działań organów administracji publicznej oraz układu pozamilitarnego w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego przez określone siły i środki Garnizonu Powidz.

Ewa Michalak