BIPWtorek, 16.1.2018

Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Nazwa sprawy:

Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska

Zakres świadczonej usługi:

Przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w tym m.in. na:

 • wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej
 • postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe
 • przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi
 • przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne
 • wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego
 • odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której
 • wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi,
  o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu,
  o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

 • pokój: 2.21 (II piętro)
 • godziny przyjęć klientów: poniedziałek - piątek: 7.30 – 15.30
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 424 07 48

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie wodnoprawne (spełniające wymogi określone w art. 123a ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017.1121 ze zm.): oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia
  z podaniem jego siedziby i adresu, określenie: celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych, wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowej wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód, opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania, termin rozpoczęcia robót lub czynności) wraz z załącznikami:
 • kopia aktualne mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania
 • odpowiednie szkice lub rysunki
 • świadczenie o zgodności planowanego zamierzenia
  z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • zgoda właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego

Opłaty:

opłata skarbowa – 120,00 zł za każdy rodzaj zgłoszenia wodnoprawnego, którą należy uiścić w kasie Urzędu Miasta Gniezna lub przelać na konto bankowe Urzędu Miasta Gniezna: Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, nr konta: 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005

Sposób załatwienia sprawy:

Do wykonania urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

W przypadku wydania decyzji dotyczącej sprzeciwu do złożonego zgłoszenia wodnoprawnego, stronie służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Termin załatwienia sprawy:

Do wykonania urządzeń wodnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji sprzeciwu.

W przypadku wydania decyzji dotyczącej sprzeciwu do złożonego zgłoszenia wodnoprawnego, stronie służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Tryb odwoławczy:

Organem odwoławczym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter), w godzinach: 7.30–15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Papieża Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2017.1121 t. j. ze zm.)
 • ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017.1257 ze zm.)
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 ze zm.)

Dodatkowe informacje:

-

Formularze wniosków i druki do pobrania:

drukuj:
udostępnij:
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych